Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 022 - Fritidsområde ved Jomsborgvej

022 - Fritidsområde ved Jomsborgvej

PlanID
3008103

Tillæg nr.
022

Plannavn
Fritidsområde ved Jomsborgvej

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
7. september 2015

Høring start
7. september 2015

Høring slut
3. november 2015

Dato for vedtagelse
16. december 2015

Dato for ikrafttræden
21. december 2015

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i sammenhæng med en kommende lokalplan nr. 083 for landkolonien Jomsborg, der anvendes af FDF.  

Kommuneplantillægget har til formål justere kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen, således at rammebestemmelser og lokalplan stemmer overens.     


Indhold

Kommuneplantillægget fastholder den eksisterende bebyggelsesprocent på 15 og det maksimale etageantal fastholdes også på 1 etage, men bestemmelsen om bebyggelsens højde ændres fra 5 til maksimalt 7 meter og der tilføjes en særlig bemærkning om, at bebyggelsen ”Bjørnebo” er opført i 2 etager og at denne bygning er særlig historisk værdifuld og at lokalplanlægningen skal indeholde særlige bestemmelser herom.


Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet i sammenhæng med en kommende lokalplan nr. 083 for landkolonien Jomsborg, der anvendes af FDF.  


Forhold til anden planlægning

Zonestatus: Rammeområde LF 6.4 ligger dels i sommerhusområde og dels i landzone. Zoneforholdene fremgår af kortet herunder.

 
De skraverede områder er sommerhusområder. 


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.


Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Frederikssund Kommune har ud fra en screening af nær-værende kommuneplantillæg nr. 019 draget den konklusion, at tillægget ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet tillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne.

Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: