Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 019 - Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4

019 - Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4

PlanID
3004498

Tillæg nr.
019

Plannavn
Jomborgsvej

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
27. maj 2015

Høring start
18. juni 2015

Høring slut
13. august 2015

Dato for vedtagelse
30. september 2015

Dato for ikrafttræden
13. oktober 2015

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i sammenhæng med en kommende lokalplan nr. 083 for landkolonien Jomsborg, der anvendes af FDF.
Kommuneplantillægget har til formål at overføre en enkelt ejendom, matr. nr. 8r, Bakkegårde, Dråby, fra rammeområde S 6.1 til rammeområde LF 6.4, således at ejendommen kan benyttes som en del af fritidsområdet.

Det er således hensigten at ejendommen skal anvendes som kontor og mødelokale m.v. for den til tilsynsførende og ledere i forbindelse med anvendelse og tilsyn med fritidsområdet.


De eksisterende anvendelsesbestemmelser for begge rammeområder fastholdes, ligesom de øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent og etageareal fastholdes.


De 2 kommuneplanrammer beholder også deres nuværende nummer og navn.


Indhold

Med dette kommuneplantillæg ændres afgrænsningen mellem rammeområde S 6.1 og rammeområde LF 6.4,
således at matr. nr. 8r, Bakkegårde, Dråby overføres fra rammeområde S 6.1 til rammeområde LF 6.4, som vist
på kortbilaget herunder.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej, jf. § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Frederikssund Kommune har ud fra en screening af nærværende kommuneplantillæg nr. 019 draget den konklusion, at tillægget ikke indebærer at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet tillægget kun omfatter et mindre område på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget
naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne. Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af bekendtgørelsen.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: