Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 018 - Håndværksområde ved Skuldelev

018 - Håndværksområde ved Skuldelev

PlanID
3000125

Plannavn
Håndværksområde ved Skuldelev

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
29. april 2015

Høring start
8. maj 2015

Høring slut
3. juli 2015

Dato for vedtagelse
2. september 2015

Dato for ikrafttræden
4. september 2015

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Nærværende kommuneplantillæg har til formål, at ændre zoneringen af området, således at det bliver i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer at meddele tilladelse til etablering af boliger i tilknytning til erhverv i området. Ligesom der åbnes op for i kommuneplantillægget, at der kan lokalplanlægges for forsamlingshus inden for rammeområde H. 4.4.

 

Ovenstående zoneringskort viser område H. 4.4. Håndværksområde ved Skuldelev. Området er i nærværende kommuneplantillæg udlagt til virksomheder klasse 1-2, samt til boligformål.


Indhold

Området er et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor virksomheder har mulighed for at støje mere end hvis området var et rent boligområde. Miljøkonflikter mellem virksomheder og boliger i området bliver håndteret ved at regulere virksomhederne, således at de ikke giver anledning til gene overfor de omkringliggende boliger.

Dele af rammeområdet er omfattet af lokalplan nr. 51 fra gammel Skibby Kommune, der giver Byrådet mulighed for at give dispensation til etablering af én bolig i tilknytning til erhvervsvirksomheden på ejen­dom­men.

Derudover omfatter rammeområdet arealer, som ikke er lokalplanlagte. Disse arealer er grænsende til boligområder. Der skal derfor i den konkrete lokalplanlægning for området tages højde for potentielle miljøkonflikter mellem boligerne og det fremtidige blandede bolig- og erhvervsområde.   


Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet efter en dialog med borgere og virksomheder i området, som ønsker bedre muligheder for at etablere en bolig i tilknytning til deres eksisterende virksomhed. Ligesom der tidligere har været ønsker om mulighed for at etablere et forsamlingshus i erhvervs­området.


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen
Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27. juni 2016) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. !!!$$$$$$HUSK at der jf. § 11, stk. 3 i ”Habitatbekendtgørelsen” skal være en vurdering vedr. beskyttelse af bilag IV arter i redegørelsen til planforslaget. Hvis der er skrevet en vurdering i SMV-screeningen kan den overføres til redegørelsen. HUSK jf. § 6 i ”Habitatbekendtgørelsen” gælder at i redegørelsen til planforslaget, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendig for et Natura 2000-områdes forvaltninf, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Stk. 2 såfremt vurderingen viser, at skader Natura 2000-områder, kan planen ikke vedtages.§§§§§§§§§§!!!!

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej, jf. § 3, stk.1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3.juli 2013).

Frederikssund Kommune har ud fra en screening af nærværende kommuneplantillæg nr. 018 truffet afgørelse om at, tillægget ikke kræver udarbejdelse af en miljøredegørelse, fordi ændring af kommuneplanrammen ikke antages at få en væsentlig indvirken på miljøet jf. § 3 stk. 1, LBK nr. 939 af 3.juli 2013.

 


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggede og ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel.

Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt § 12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges § 12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: