Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 015 - Bybjerggård

015 - Bybjerggård

PlanID
2994544

Tillæg nr.
015

Plannavn
Bybjerggård

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
25. marts 2015

Høring start
27. marts 2015

Høring slut
22. maj 2015

Dato for vedtagelse
2. september 2015

Dato for ikrafttræden
4. september 2015

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan nr. 074 for Bybjerggård i Sundbylille. Kommuneplantillægget har til formål at ændre rammebestemmelserne således at erhvervsaktiviteter som kro med dertilhørende aktiviteter, udlejning af ferieboliger, cafe og restaurant, er tilladt at drive inden for området.
For de eksisterende rammebestemmelser LL 2.0 gælder at anvendelsen primært er fastlagt til jordbrugsformål (landbrug, gartneri og skovbrug). Boligbebyggelse må maksimalt være i 1½ etage og 8,5 meter højt.
For rammeområde LL 2.0 gælder i øvrigt, at etablering af bebyggelse og anlæg i det åbne land skal ske i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og de beskrevne beskyttelsesinteresser.
Der må primært opføres og indrettes bebyggelse og anlæg, der er nødvendige for jordbrugserhvervet samt boliger for indehavere og ansatte i jordbruget. Der åbnes mulighed for placering af fritidsaktiviteter, der efter byrådets skøn kan indpasses i landområderne.
For rammeområde LB 2.1 gælder at anvendelsen er fastlangt til landsby, bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets landsbypræg. Den maksimale bebyggelsesprocent må højst være 30 og boligbebyggelse må maksimalt være i 1½ etage og 8,5 meter højt.

For rammeområde LB 2.1 gælder i øvrigt, at lokalplanlægning skal sikre at bevaringsværdige og miljøstøttende bygninger bevares og ikke må ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets særlige godkendelse. Det skal sikres at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ligeledes at plantninger, stengærder, stier og lignende karakteristiske byelementer ikke må ændres eller fjernes uden Byrådets særlige godkendelse.
Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2 uden Byrådets særlige godkendelse.
Med dette kommuneplantillæg defineres en del af rammeområde LL 2.0 og LB 2.1 som et nyt rammeområde LB 2.4 Bybjerggård.
Området omfatter en del af matr. nr. 2a, Sundbylille by, Jørlunde som vist med rød streg på kortet.


Rammeområde LB 2.4 Bybjerggård


Forhold til anden planlægning

Området ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplantillægget omfatter en del af matr. nr. 2a, Sundbylille by, Jørlunde. Området er beliggende i den nordvestlige del af Sundbylille by.
Området er en del af de nuværende rammeområder LL 2.0 og LB 2.1 i Kommuneplan 2013-2025. Med dette kommuneplantillæg defineres området som et nyt rammeområde LB 2.4 Bybjerggård.
Gennem vedtagelse af dette kommuneplantillæg får området sine egne rammebestemmelser, der fastlægger områdets anvendelse som et bolig- og kroområde med dertilhørende aktiviteter, cafe, restaurant og ferieboliger.


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen
Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27. juni 2016) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. !!!$$$$$$HUSK at der jf. § 11, stk. 3 i ”Habitatbekendtgørelsen” skal være en vurdering vedr. beskyttelse af bilag IV arter i redegørelsen til planforslaget. Hvis der er skrevet en vurdering i SMV-screeningen kan den overføres til redegørelsen. HUSK jf. § 6 i ”Habitatbekendtgørelsen” gælder at i redegørelsen til planforslaget, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendig for et Natura 2000-områdes forvaltninf, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der indgå en vurdering af forslagets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. Stk. 2 såfremt vurderingen viser, at skader Natura 2000-områder, kan planen ikke vedtages.§§§§§§§§§§!!!!

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej, jf. § 3, stk.1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3.juli 2013).
Kommune har ud fra en screening af nærværende kommuneplantillæg draget den konklusion, at planen fastlægger rammer for projektet af lovens bilag 3 og 4 jf. lovens § 3 stk. 1 nr.1, det vurderes dog at planen er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i lovens § 3, stk. 2, og at der tale om et mindre område på lokalt plan. Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da planen ikke vil påvirke miljøet væsentligt og ikke påvirker et udpegede naturbeskyttelsesområde.


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggede og ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt § 12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges § 12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne.


Klagevejledning

Der er gennemført en miljøscreening jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Frederikssund Kommune har konkluderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf.§3,
stk.2. Tillægget fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 4 pkt. 10f) for regulering
af vandløb og pkt. 10g) for anlæg til opstuvning af vand, men det vurderes i sin helhed, at der
ikke fastlægges rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.
Tillægget omfatter kun et mindre område på lokalt plan, og påvirker ikke et udpeget internationalt
naturbeskyttelsesområde.
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering, kan påklages inden 4 uger fra
tillæggets offentliggørelse, dvs. 4 uger fra d. 27. marts 2015.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende
Hverdag.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du
klager via Klageportalen, som du finder et link til nederst på siden. Klagen sendes gennem
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Planlovens § 62, stk. 1.
Kommuneplantillæg er offentligt fremlagt i 8 uger i perioden fra den 27. marts 2015.
Ved offentliggørelsen får tillægget midlertidig retsvirkning, som betyder, at området der er
omfattet af tillægget, ikke må udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af det endelige
kommuneplantillæg.
Har du bemærkninger til tillægget, kan du benytte den digitale høringsportal - ”vær´med” eller
sende dine bemærkninger til plan2@frederikssund.dk eller
Frederikssund Kommune
Planafdelingen
Torvet 2
3600 Frederikssund
Kommunen skal modtage dit høringssvar senest den 22. maj 2015


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: