Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planteamet@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, By og Landskab, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Indtast bogstaverne vist ovenfor
Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Home : Tillæg : 012 - Vinge Bymidte og centrale områder i Vinge

Kommuneplantillæg nr. 012 - Vinge Bymidte

Vedtaget d. 14. december 2016

PlanID
3004577

Tillæg nr.
012

Plannavn
Vinge Bymidte

VVM
Kommuneplantillæg med VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
23. juni 2016

Høring start
23. juni 2016

Høring slut
21. august 2016

Dato for vedtagelse
14. december 2016

Dato for ikrafttræden
16. december 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillægget har til formål at give mulighed for realisering af Vinge Station og Vinge bymidte med 26.500 etagemeter detailhandel med dertilhørende overordnet vejstruktur. Nærværende Kommuneplantillæg har således til formål at udlægge Vinge Bymidte jf. Landsplandirektiv om Beliggenhed af bymidter, bydelcentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadområdet (CIR nr. 67 af 31. oktober 2008).

I nærværende kommuneplantillæg redegør Frederikssund Kommune jf. Planlovens § 11e, stk. 3 nr. 2-5 og jf. Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre nr. 1093 af 11. september 2007 § 2, stk. 1 nr. 1-4., som led i udpegning af placering af Vinge Bymidte, for;

  1. behovet for nybyggeri til butiksformål,
  2. mulige områder, der kan inddrages i bymidten og en begrundelse for, hvorfor området ønskes inddraget i bymidten,
  3. en angivelse af målene for detailhandelsstrukturen, herunder en angivelse af, hvilket opland der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer,
  4. hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale hovedstruktur, herunder hvordan forslaget fremmer et varieret butiksudbud i byen, og
  5. konsekvenser for bymiljøet og for afviklingen af trafikken til og fra bymidten, herunder tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt parkeringsmuligheder.

Indhold

Nedenstående kort viser de eksisterende rammer.


Eksisterende kommuneplanrammer i det centrale Vinge

Nærværende kommuneplantillæg har til formål at udlægge ramme C 2.1 Vinge Bymidte. Den nye ramme C 2.1 giver mulighed for Vinge station og Vinge bymidte med 26.500 etagemeter detailhandel.

Som følge af, at den nye ramme C 2.1 konkretiserer at bymidten med detailhandel og station placeres i dette rammeområde, kan der ikke længere være disse funktioner i de eksisterende rammer C 2.1, C 2.2, C 2.3, C 2.4 og C 2.5. Disse rammer tilrettes således, at de bliver til blandet byområde og deres navne ændres derfor til BB 2.3, BB 2.4, BB 2.5, BB 2.6, BB 2.7 og BB 2.8.

Afgrænsningen af den nye rammer C 2.1 betyder, at der efterlades en lille del af den eksisterende ramme C 2.6, som er et rasteareal for EU-beskyttet frø-art, derfor får dette område ligeledes en nye ramme D 2.1 som kan anvendes til naturområde og rekreative formål.

 


Nye rammer som fastsættes med kommuneplantillæg 012.

De skraverede arealer, på nedenstående billede, er i den gældende kommuneplan pålagt rækkefølgebestemmelser med frigivelse til videre byudvikling og planlægning i perioden 2019-2025. For disse arealer ændres rækkefølgebestemmelserne og frigives til byudvikling fra 2016.


Det skraverede areal vil ikke længere være pålagt rækkefølgebestemmelser.


Baggrund

Frederikssund kommune har allerede i 2006 udlagt Vinge, som ny by i kommunen. Kommunen ønsker at skabe fremtidens by, som fra start skal være visionær og tage højde for fremtidens behov. Visionen er blevet konkretiseret i Helhedsplanen for Vinge By fra 2013. Efterfølgende har Frederikssund Kommune arbejdet for, at få realiseret den nye by. Nærværende kommuneplantillæg er en forudsætninger for realisering af Vinge bymidte og Vinge Station.

Kommuneplantillægget udarbejdes for at skabe rammerne for den kommende lokalplanlægning i området.
I forbindelse med planlægning for det centrale Vinge er der udarbejdet en masterplan for området. Denne masterplan definerer hvor den kommende station samt de centrale bymidtefunktioner placeres. Ramme C 2.1 udlægger således bymidten og stationen mens ramme BB 2.3, BB 2.4, BB 2.5, BB 2.6, BB 2.7 og BB 2.8 er naboområder til det centrale stations- og bymidteområde. Disse rammeområder bliver således defineret som blandet byområdet uden mulighed for detailhandel og station.

Vinge Bymidte - nybyggeri til butiksformål
Der udpeges et ca. 26 ha stort område til Vinge bymidte med detailhandel og station. I Vinge Bymidte udlægges 26.500 etagemeter til detailhandel.

Vinge Bymidte skal tilgodese behovet for detailhandel for hele Vinge by, når den er fuldt udbygget. Bymidtens placering tæt på den kommende Frederikssundsmotorvej tilgodeser behovet for supplerende indkøb hos turister og sommerhusejere på vej til kommunens ferieområder i Hornsherred. Hensigten er ligeledes, at Vinge Bymidte skal være et supplement til bymidten i Frederikssund by. Nybyggeri til detailhandel er en forudsætning for en realisering af den nye by Vinge.

 

Vinge Bymidtes placering
Området ved St. Rørbæk  er i "Cirkulære om regler i landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet" nr. 67 af 31. oktober 2008 udpeget til placering af en bymidte. Placeringen af en bymidte i området ved St. Rørbæk skal bidrage til at videreudvikle Frederikssundsfingeren samt det store byområde der udvikles her. Placeringen af Vinge bymidte skal dermed bidrage til Fingerplanens mål om at skabe en sammenhængende byfinger til Frederikssund og skabe klare grænser mellem byfingrene og de landskabelige kiler i mellem byfingrene.

Den præcise afgrænsning af Vinge bymidte er udpeget via en dialog mellem politikerne og borgerne. En afgrænsning af Vinge bymidte har været i foroffentlighed tre gang og i den forbindelse er der også afholdt borgermøde. Resultatet af disse høringer og møder har ført til Vinge bymidtes konkrete afgrænsning.

 

Målene for detailhandelsstrukturen
Byrådet besluttede den 29. april 2015, at Frederikssund By skal fastholdes som regionalt center og kommunens primære handelsby. Frederikssund bymidte må indeholde 75.000 etagemeter detailhandel.

I forslaget til kommuneplantillægget for Vinge Bymidte var detailhandelsudlægget sat til 50.000 etagemeter. Flere nabokommuner gjorde i høringsperioden indsigelse til udlægget på 50.000 etagemeter, og det er i en dialog med nabokommunerne derfor reduceret til 26.500 etagemeter.

Detailhandlen i Vinge bymidte skal først og fremmest servicere de nye indbyggere i Vinge by, men detailhandlen skal også være et supplement til detailhandlen i Frederikssund bymidte. Omfanget af detailhandelsudlægget, Vinge station, placeringen ved den nye Frederikssundsmotorvej forventes at fremme et varieret butiksudbud.

I forbindelse med dialogen med nabokommunerne er der blevet udarbejdet detailhandelsanalyse for Vinge. Analysen består at to notater der omhandler arealbehov, samt effekter og opland. Analysen kan ses i følgende notater:

Detailhandelsanalyse: Arealbehovet i Vinge

Detailhandelsanalyse: Detailhandlen i Vinge - effekter og opland

 

Koncekvenser for bymiljøet, afvikling af trafik, parkering og tilgængelighed
Bymidtens placering gør det attraktivt at komme til byen i bil via Frederikssundsvej. Det vil desuden være attraktivt og nemt at komme til bymidten med toget, da der planlægges en station centralt i bymidten. Helhedsplanens intention er, at Vinge Bymidte skal være en urban og tæt by, men et "storbymiljø" med caféer og restauranter - hvor den primære transportform rundt i, samt til og fra byen er med tog, bus eller på cykel, hvorfor det skal være nemt og attraktivt at anvende disse.

Lokalplanlægning for bymidten vil fastsætte nærmere bestemmelser om parkering af biler og cykler - alt efter hvilke funktioner, der planlægges for. 

Det samme gør sig gældende for stationen, som er tænkt som både, at skulle betjene det lokale opland, men der skal i lokalplanlægning for byen også tænkes i, at stationen også vil blive anvendt af pendlere, der sætter deres bil ved Vinge station og tager toget videre ind mod København.


Forhold til anden planlægning

Fingerplan 2013
Kommuneplan 2013´s udlæg af rammeområder til byudvikling i Vinge er i overensstemmelse med Fingerplan 2013´s udpegning som byområde i Det ydre storbyområde (Byfingrene). Nærværende tillæg ændrer ikke ved byudlæggets afgrænsning og er derved i overenstemmelse med Fingerplan 2013.

Vinge Centrum er en del af Fingerplanens ”byfinger” til Frederiks­sund. Det følger af Fingerplanens § 11, stk. 2, at kommunen får mulighed for at udpege stationsnære områder samt de stationsnære kerneområder i Kommuneplanen, når der er truffet politisk beslutning om opførelse af nye stationer på det overordnede banenet.

Da Vinge Station er politisk besluttet, betyder det at kommunen i nærværende kommuneplantillæg kan afgrænse de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder.

Det stationsnære kerneområde skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 m. Afgrænsningen af det stationsnære område kan række ud over det stationsnære kerneområde og kan ske med udgangspunkt i principielle 1.200 m cirkelslag.

Nedenstående kort viser med rød streg og skravering, hvad der fastsættes som stationsnært kerneområde. De to grønne cirkler angiver 600 m og 1200 m cirkelslag fra midten af stationen. Stationen (perronområdet) er vist med sort markering.

I rammerne C 2.1, BB 2.3, BB 2.4, BB 2.5, BB 2.6, BB 2.7, BB 2.8 tilføjes under anvendelse, at området er stationsnært kerneområde.


Det stationsnære kerneområde og det stationsnære område.

Kommuneplanlægningen skal sikre, at byfunktioner, som på grund af arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre med en intensiv karakter, placeres inden for det stationsnære område – og for­trins­vist inden for det stationsnære kerneområde. Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed eller besøgsmønstre har en intensiv karakter, omfatter bl.a. kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt bolig bebyggelse o.l.

Det følger af fingerplanens bestemmelser, at de stationsnære områder skal udnyttes med en bebyggelsesprocent, der modsvarer den centrale beliggenhed og god tilgængelighed. Ramme C 2.1 giver mulighed for at opføre byggeri i op til 8 etager, dog maksimalt 4 etager nord for Dalvejen. Inden for rammerne BB 2.3, BB 2.4, BB 2.5, BB 2.6, BB 2.7 og BB 2.8 kan bebyggelse opføres i op til 8 etager.

 

Vandplanernes retningslinjer 40 og 41:
Området omfattet af nærværende kommuneplantillæg er udpeget, som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Kommunen skal derfor i forbindelse med planlægning for arealerne forholde sig til vandplanernes retningslinjer 40 og 41.

Vinge By er ikke som sådan et nyt byudlæg, da det allerede i 2005 blev fastlagt, at netop her skulle den ”nye by” placeres. Staten har desuden udpeget, at der omkring Vinge Station kan udlægges en bymidte jf. Landsplandirektiv om Beliggenhed af bymidter, bydelcentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadområdet.

Området for rammeområde C 2.1 er beliggende inden for OSD (Område med særlige drikkevandsinteresser) men uden for indvindingsoplande og uden for NFI område (Nitratfølsomt indvindingsområde). 

Nedenstående kort viser med blå markering områder med særlige drikkevandsinteresser og den røde markering viser indvindingsomlande. Den sorte streg viser de nye rammer C 2.1 (bymidtens afgrænsning).


Indvindingsoplande og områder med særlig drikkevandsinteresse

Hele Vinge By er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er således ikke andre områder omkring Vinge station og i Vinge By, hvor bymidten ikke placeres i et område med særlige drikkevandsinteresser. Bymidtens område er ikke udlagt som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Se nedenstående kort. 


Nitratfølsomme indvindingsområder

Ændringerne med dette tillæg til Kommuneplan 2013-2025 medfører blot præcisering af rammeområdets anvendelse, det betyder at detailhandel og station nu kun kan placeres inden for ramme C 2.1. Med den gældende kommuneplan er rammerne udlagt til centerområde med blandende bymæssige funktioner og anvendelser, samt mulighed for etablering af station og detailhandel. Ændringerne til rammerne BB 2.3, BB 2.4, BB 2.5, BB 2.6, BB 2.7, BB 2.8 og D 2.1 medfører, at anvendelsesmulighederne reduceres for disse områder og derfor vil ændringerne af rammerne ikke påvirke grundvandet sammenlignet med de nugældende rammer. 

Det er kommunens vurdering, at anvendelsesbestemmelserne der følger med nærværende kommuneplantillæg ikke er grundvandstruende. Overfladevand fra veje og befæstede arealer skal ledes til regnvandsbassiner og spildevandstekniske anlæg med henblik på rensning og forsinkelse før udledning til recipient. Bassiner og render etableres med tæt bund for at forebygge påvirkning af grundvandet via disse anlæg.

Kommuneplantillægget medfører ikke ændringer der muliggør mere grundvandstruende arealanvendelse end den oprindelige kommuneplan. Frederikssund Kommune vurderer således at kommuneplantillægget ikke er omfattet af Vandplanernes retningslinjer 40 og 41 og krav om redegørelse for ændret arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande.

 

Spildevandsplan
Området spildevandsplanlægges via tillæg til gældende spildevandsplan i forbindelse med lokalplanlægning af området.


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

I kommuneplan 2013-2025 er en bymidte i Vinge By ikke afgrænset. Det er kommunens vurdering, at udlæg og konkretisering af bymidten i Vinge By er en ændring af kommuneplanens hovedstruktur. Frederikssund Kommune har derfor indkaldt ideer og forslag til, hvordan bymidten skal afgrænses og hvor mange etagemeter detailhandel, der skal  udlægges i byen. Kommunen har foretaget tre høringer, senest i perioden 5. november til 9. december 2015. Planlægning for Vinge Bymidte og udlæg af detailhandel i byen kræver udarbejdelse af et tillæg til gældende kommuneplan, hvilket indfries med nærværende tillæg.


Forhold til Kommuneplanens retningslinjer

Af Kommuneplan 2013-2025's retningslinjer fremgår at for Vinge bymidte skal kommuneplanrammerne, den maksimale ramme til lokalplanlægning samt det maksimale bruttoetageareal pr. butik fastlægges i den videre planlægning. Dette fastlægges med nærværende kommuneplantillæg - som det fremgår herunder.

Nærværende kommuneplantillæg udlægger ramme C 2.1, der afgrænser Vinge bymidte med detailhandel og station, som betyder at det ikke længere vil være muligt at planlægge for en station eller detailhandel inden for kommuneplanrammerne C 2.1- C 2.5. Derfor ændres indholdet i disse rammer og samtidig ændres rammernes navne til BB 2.4, BB 2.5, BB 2.6, BB 2.7 og BB 2.8.


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Ny ramme C 2.1 og D 2.1
Byrådet vedtog 29. april 2015 et kommuneplantillæg for rammeområde C 2.6 Vinge Bymidte, som åbner op for, at der allerede fra 2014 kan byudvikles på arealerne inden for rammeområdet. Anvendelsen af arealerne inden for området er Centerområde. Centerfunktioner er f.eks. erhvervsbebyggelse med detailhandel, kontorer, liberalt erhverv, undervisningsformål, hotel, restaurant, klinikker, kulturelle formål og lign. Desuden omfattes byudviklingsformål, herunder boligformål, offentlig og privat serviceforsyning samt grønne områder, veje og stier, jernbane og station.  Nedenstående kort viser afgrænsningen af rammeområde C 2.6 Vinge bymidte, som det blev vedtaget i april 2015. Afgrænsningen er vist med lilla streg i nedenstående kort.


Afgrænsning af eksisterende ramme C 2.6 Vinge Bymidte og afgrænsning af ny ramme C 2.1 Vinge Bymidte

Med nærværende kommuneplantillæg aflyses ramme C 2.6 og der udlægges i stedet ramme C 2.1. Ovenstående kort viser med rød streg den nye afgrænsning af rammeområde C 2.1 for Vinge Bymidte.

Ramme C 2.1 Vinge Bymidte omfatter følgende; matr. nr. 30, 32, 9v og 9c alle St. Rørbæk By, Snostrup. En del af matr. nr. 7000b, 7000g og 9d alle St. Rørbæk By, Snostrup. Samt en del af matr. nr. 7000i, 7000a, 5l, 30, 5a, 5m og 5o alle Snostrup By, Snostrup, samt alle ejendomme, som efter den 1. marts 2016 udstykkes herfra.

Samtidig ændres rammenavnet fra C 2.6 Vinge Bymidte til C 2.1 Vinge Bymidte.

Bymidten (ny ramme C 2.1) kan rumme detailhandel, boliger, serviceerhverv; så som hotel-, konference - og restaurationsvirksomhed, post- og telekommunikations­erhverv, undervisnings- og formidlings­virksomhed, Offentlige formål (skole, institution, plejecenter, borgerservice, bibliotek o. lign), Kontor- og liberalt erhverv, Idræts – og foreningsaktiviteter, rekreative formål, tekniske anlæg, station, grønne områder, regnvandsbassiner, veje, stier og jernbane.

Rammeområdet udlægges som stationsnært kerneområde.

Den nye ramme giver mulighed for 26.500 bruttoetagemeterareal detailhandel. Dagligvarebutikker må dog ikke overstige 3.500 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 2.000 m² bruttoetageareal.

Afgrænsningen af den nye ramme C 2.1 betyder, at der efterlades et mindre areal, som ikke omfattes af rammen. Området er et rasteareal for EU-beskyttet frø-art og udlægges derfor med en ny ramme D 2.1 til naturområde.


Afgrænsning af ny ramme D 2.1 Naturområde

D 2.1 Naturområde omfatter følgende; matr. nr. 5m Snostrup By, Snostrup samt alle ejendomme, som efter den 1. marts 2016 udstykkes herfra.

Området kan anvendes til naturområde og rekreativt grønt område.

 

Nye rammer BB 2.3, BB 2.4, BB 2.5 og BB 2.6
Som konsekvens af, at den nye ramme C 2.1 udlægger Vinge Bymidte og stationen, ændres anvendelsen af eksisterende rammer C 2.1, C 2.2 og C 2.3 og deres afgrænsning, således at de tilpasse C 2.1. I den forbindelse ændres rammernes navne til BB 2.3, BB 2.4, BB 2.5 og BB 2.6.
Disse rammeområder udlægges som stationsnært kerneområde.


Afgrænsning af eksisterende ramme C 2.1 Det Centrale Byområde - Ny By og afgrænsning af ny ramme BB 2.5 Vinge By.

BB 2.5 Vinge By omfatter følgende; matr. nr. 19a, 19o, 19l, 19n, 7000bd, 7000m og 7000ca og en del af matr. nr. 58a, 7000au og 7000as alle Oppe Sundby By, Oppe Sundby samt matr. nr. 9g, 9t, 7000e, 7000s og 7000r og en del af matr. nr. 7000a og 7000b St. Rørbæk By, Snostrup samt alle ejendomme, som efter den 1. marts 2016 udstykkes herfra.

 


Afgrænsning af eksisterende ramme C 2.2 Centerområde Vinge og afgrænsning af ny ramme BB 2.6 Vinge By samt BB 2.3 Vinge By.

Ramme BB 2.3 omfatter; matr. nr. 5g og 5o alle Snostrup By, Snostrup. Samt en del af matr. nr. 7000a, 7000i, 30, 5a og 5l alle Snostrup By, Snostrup. samt alle ejendomme, som efter den 1. marts 2016 udstykkes herfra.

Ramme BB 2.6 omfatter en del af matr. nr. 5m Snostrup By, Snostrup samt alle ejendomme, som efter den 1. marts 2016 udstykkes herfra.

 


Afgrænsning af eksisterende ramme C 2.3 Centerområde Vinge og afgrænsning af ny ramme BB 2.4 Vinge By.

Ramme BB 2.4 omfatter; matr. nr. 9a, 18a, 18b og en del af matr. nr. 9d og 7000g alle St. Rørbæk By, Snostrup samt matr. nr. 2a, 2b, 1h, 1g, 1f, 1e, 1d og den den af matr. nr. 1n, 30, 5q, 5d, 5000i, 7000a og 7000b alle Snostrup By, Snostrup samt alle ejendomme, som efter den 1. marts 2016 udstykkes herfra.

Ramme BB 2.4 er pålagt rækkefølgebestemmelser, hvilket betyder at området først kan frigives i perioden 2019-2025, jf. de generelle rammebestemmelser.

 

Alle rammerne BB 2.3, BB 2.4, BB 2.5 og BB 2.6 fastlægges til blandet byområde.

Rammerne BB 2.3, BB 2.4 og BB 2.5 giver mulighed for anvendelse til byudviklingsformål; herunder boliger og erhvervsformål, kontor, liberalt erhverv, undervisningsformål, hotel, restaurant, klinikker, og kulturelle formål og lign., offentlig og privat serviceforsyning samt grønne områder, regnvandsbassiner, veje, stier og jernbane.

Rammen BB 2.6 giver mulighed for anvendelse til byudviklingsformål; herunder boliger og erhvervsformål, kontor, liberalt erhverv, undervisningsformål, hotel, restaurant, klinikker, og kulturelle formål og lign., offentlig og privat serviceforsyning samt grønne områder, regnvandsbassiner, veje og stier.

 

 

Nye rammer BB 2.7 og BB 2.8
Som konsekvens af, at den nye ramme C 2.1 udlægger Vinge Bymidte med detailhandel og stationen, ændres anvendelsen af eksisterende rammer C 2.4 og C 2.5 således, at der ikke kan placeres station og detailhandel inden for disse områder. I den forbindelse ændres rammernes navne til BB 2.7 og BB 2.8. Rammernes afgrænsning forbliver dog den sammen som de eksisterende rammer.


Afgrænsning af ny ramme BB 2.7 Vinge By

Ramme BB 2.7 omfatter; matr. nr. 38 og en del af matr. nr. 7000f Oppe Sundby By, Oppe Sundby samt en del af matr. nr. 7000a St. Rørbæk By, Snostrup samt alle ejendomme, som efter den 1. marts 2016 udstykkes herfra.

 


Afgrænsning af ny ramme BB 2.8 Vinge By

Ramme BB 2.8 omfatter; matr. nr. 5b, 5e og en del af matr. nr. 9a Snostrup By, Snostrup samt matr. nr. 37a, 37b og en del af matr. nr. 7000f Oppe Sundby By, Oppe Sundeby samt alle ejendomme, som efter den 1. marts 2016 udstykkes herfra.

 

Rammerne BB 2.7 og BB 2.8 fastlægges til blandet byområde.

Rammerne BB 2.7 og BB 2.8 giver mulighed for anvendelse til byudviklingsformål; herunder boliger og erhvervsformål, kontor, liberalt erhverv, undervisningsformål, hotel, restaurant, klinikker, og kulturelle formål og lign., offentlig og privat serviceforsyning samt grønne områder, regnvandsbassiner, veje og stier.

Ramme BB 2.7 og BB 2.8 er pålagt rækkefølgebestemmelser, hvilket betyder at området først kan frigives i perioden 2019-2025, jf. de generelle rammebestemmelser.
Disse rammeområder udlægges som stationsnært kerneområde.

 


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. 

For en nærmere vurdering af planerne og projektet indvirkning på flora og fauna henvises til, miljørapporten der er bilag til dette kommuneplantillæg, heri indgår ligeledes afværgeforanstaltninger samt overvågningsprogram.


VVM

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Bek. nr. 1533 af 10. december 2015) skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet (en strategisk miljøvurdering – SMV). Ifølge VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 957 af 27. juni 2016) skal projekter der kan have væsentlige virkninger på miljøet desuden miljøvurderes i en VVM-redegørelse inden bygherren får tilladelse til at gennemføre projektet.
Vinge Centrum og Station og Vinge Bymidte vurderes at kunne have væsentlige virkninger på miljøet, da projektet omfatter opførslen af en ny by og station, og da det er et større anlægsprojekt med udbygning af vejnet, parkeringspladser og udlæg af detailhandel i bymidten (på 26.500 etagemeter i Vinge Bymidte heraf 8.000 inden for Vinge Centrum).  

Minimumskravet i VVM-redegørelser og SMV-rapporter er ikke væsentligt forskelligt, og der bliver derfor udarbejdet én samlet rapport, som indeholder både VVM-redegørelsen og den påkrævede miljørapport (samlet benævnt VVM-redegørelse/miljørapport).

Denne rapport er derfor formelt set en samling af to typer af miljøvurderinger; en vurdering af virkninger på miljøet (VVM), som er en redegørelse for de miljømæssige konsekvenser af selve projektet, samt en strategisk miljøvurdering (SMV), som behandler konsekvenserne af at vedtage de planer, der muliggør etablering af Vinge Centrum og udlægger de overordnede rammer. Dvs. at Spildevandsplantillæggene ('Tillæg til spildevandsplan 2013-2021, for Vinge Centrum' og 'Tillæg, Supplerende spildevandstracé fra Vinge By til Frederikssund Renseanlæg'), lokalplan nr. 076 (for Vinge Centrum) samt Kommuneplantillæg nr. 012 (for Vinge Bymidte) SMV-vurderes, og det konkrete projekt, Vinge Centrum og Station, VVM-vurderes.
Rapporten har været fremlagt i høring parallelt med forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og tillæg til spildevandsplanen.
Se VVM-redegørelse og miljørapport

Som opsamling på høringen og den formelle godkendelse af redegørelsen/rapporten er der jf. de to respektive lovgivninger udarbejdet opsamlende notater.

Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer:
Ved den endelige godkendelse og vedtagelse af planerne skal myndigheden tage hensyn til miljørapporten
og efter § 9, stk. 2, skal planmyndigheden udarbejde en sammenfattende redegørelse samt et overvågningsprogram

Jf. VVM-bekendtgørelsen (Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet):
På grundlag af den foretagne høring træffer myndigheden afgørelse om, hvorvidt det VVM-pligtige anlæg
kan tillades. 
Som opsamling på VVM-redegørelsen og høring er der udarbejdet et selvstændigt notat med redegørelse for beslutning om VVM-tilladelse
Der er gennemført en vurdering af miljøpåvirkninger ved anlæg og drift af Vinge Centrum og Station med tilhørende veje.
Frederikssund Kommune har besluttet at meddele VVM-tilladelse og denne tilladelse indeholder specifikke vilkår og betingelser, der er knyttet til tilladelsen.  
Se VVM-tilladelse til etablering af Vinge Centrum og station med tilhørende infrastrukturanlæg


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for byzonearealer og sommerhusområder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i i strid med kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt jf. Planlovens § 12.  


Bekendtgørelse

Klagevejledning

Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, kommuneplantillægget samt VVM-redegørelsen/miljørapporten og den meddelte VVM-tilladelse kan, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. fra 4 uger fra d. 16. december 2016. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

For lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering kan du klage over retlige spørgsmål.
Ved VVM-tilladelser kan du klage over såvel retlige spørgsmål som skønsspørgsmål. Det betyder, at du kan klage over vilkår for tilladelsen, og hvis du mener, kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Planlovens § 62, stk. 1.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: