002 - Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

PlanID
3955205

Tillæg nr.
002

Plannavn
Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
3. maj 2018

Høring start
3. maj 2018

Høring slut
3. august 2018

Dato for vedtagelse
26. september 2018

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

I 2017 gennemførte kommunen et pilotprojekt med det formål at registrere kulturværdierne i Skibby. Kulturværdierne er defineret dels ved de bevaringsværdige bygninger og dels ved byens kulturmiljøer.

Målet med dette kommuneplantillæg er at tilføje de udpegede registreringer i Skibby til kommuneplanens tema om kulturarv i byerne.


Indhold

Nærværende kommuneplantillæg indeholder dels en registrering af bevaringsværdige bygninger og dels en registrering af kulturmiljøer i Skibby.

Afgrænsningen er Skibby bygrænse jf. kommuneplanens byafgrænsning.

Bygninger: Fokus i pilotprojektet har alene været at få beskrevet de bevaringsværdige bygninger opført før 1940, som er vurderet til at have en høj bevaringsværdi. De øvrige bygninger er ikke bevaringsværdisat, da sagsbehandlingspraksis i dag alene omfatter bygninger med høj bevaringsværdi.
Pilotprojektets resultatet er, at 186 bygninger er blevet vurderet. Der er i alt udpeget 35 bygninger til at have en høj bevaringsværdi. Heraf 10 bygninger med en bevaringsværdi på 2 og 25 bygninger med en bevaringsværdi på 3. 

Kulturmiljøer: I samarbejde med Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver og en borgergruppe blev 12 områder udavlgt til nærmere vurdering. I vurderingen er der lagt vægt på miljøernes bærende kulturhistoriske fortælling. På baggrund af en fotoregistrering og en byvandring er 3 kulturmiljøer udvalgt. Kulturmiljøerne indeholder desuden udpegning af 9 bevaringsværdige træer. 

 


Baggrund

I Slangerup By er bevaringsværdige bygninger registreret efter en tilsvarende metode, men der er ikke udarbejdet et officielt kulturatlas. Registreringerne i Frederikssundområdet og Slangerup By er færdiggjort i hhv. 2002 og 2004. Der er ikke udført tilsvarende registreringer i Hornsherred.

Teknisk Udvalg besluttede 8. februar 2017 at gennemføre et pilotprojekt med det formål at registrere kulturværdierne i Skibby.

Udgangspunkt for registreringen af bygningerne er SAVE metoden (Survey of Architectural Values in the Environment). Metoden indebærer en kategorisering af bygningerne på en skala fra 1-9, hvor bygninger vurderet inden for grupperingen 1-3 har en høj bevaringsværdi, 4-6 en middel bevaringsværdi og 6-9 en lav bevaringsværdi.
Kulturmiljøerne er fastlagt på grundlag af en fotoregistrering og en byvandring. Formidlingen sker efter en metode kaldet SAK (Screening Af Kulturmiljøer ), hvor kulturmiljøerne identificeres og beskrives med henblik på at synliggøre potentialer for udvikling inden for bestemte parametre.


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

Kommuneplantillægget ændrer ikke i kommuneplanens hovedstruktur.


Forhold til Kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplantillægget omfatter nye SAVE registreringer i Skibby og ændrer derved kommuneplanens tema kulturarv i byerne til at omfatte disse udpegninger.


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Nærværende tillæg indeholder registreringer, som kommer til at indgå i kommuneplanens tema: kulturarv i byerne og derved indgår i rammerne for lokalplanlægningen.

Kommunen behandler ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Kommunen tager i forbindelse med lokalplanlægning stilling til kulturhistoriske bevaringsværdier. Fredede bygninger administreres af Kulturarvsstyrelsen.


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne. Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.


Klagevejledning

Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget kan, hvad angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Sådan klager du
Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.
Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.
Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk 1.

Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk.


Link til kortbilag