Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Tillæg : 001 - Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby

001 - Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby

PlanID
3827459

Tillæg nr.
001

Plannavn
Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby

VVM
Kommuneplantillæg uden VVM

Dato for offentliggørelse af forslag
1. februar 2018

Høring start
1. februar 2018

Høring slut
3. april 2018

Dato for vedtagelse
30. maj 2018

Dato for ikrafttræden
1. juni 2018

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet er at udlægge området til lokalcenter med mulighed for at lokalplanlægge for en dagligvarebutik på op til 1200 m². Centerrammen omfatter samme område og med samme afgrænsning som lokalplan 117. Området omfatter matrikelnumrene 11æ Skibbyby, Skibby og del af vejmatrikel 7000b Skibby by, Skibby.

 


Indhold

Kommuneplantillægget udlægger ny ramme til centerformål i den nordlige del af Skibby. Tillægget giver mulighed for at lokalplanlægge for detailhandel i form af én dagligvarebutik på op til  1200 m². 

Tillægget opretter en ny centerramme C 4.4 for lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby.

Området omfatter matrikelnummer 11æ Skibby by, Skibby og del af vejmatrikelnummer 7000b Skibby by, Skibby.


Baggrund

Kommunen har modtaget ansøgning om at udvide den eksisterende detailhandel i Skibby nord. Ansøger ønsker at udvide den eksisterende bebyggelse fra ca. 950 m² til 1200 m². 


Forhold til anden planlægning

Vandplan
Området ligger inden for Skibby Vandværks vandforsyningsområde. 

Spildevandsplan
Området er ifølge spildevandsplanen separatkloakeret. Det betyder at spildevand og regnvand bliver ledt i hver sin ledning.

Natura-2000
Området berører ikke direkte Natura-2000 områder, men ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”.  Afstanden til Roskilde Fjord er ca. 2,6 kilometer. Det vurderes at planen ikke påvirker
internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Landsplanlægning
Jævnfør landsplandirektivet "Fingerplan 2013" er kommuneplanrammen beliggende inden for det, der kaldes "det øvrige hovedstadsområde(byområde)". Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med de ovenstående rammer i landsplansdirektivet for hovedstadsområdets udvikling.


Forhold til Kommuneplanens hovedstruktur

Dette tillæg opretter ny centerramme C 4.4 for lokalcenter i nordøstlige del ag Hovedgaden i Skibby. Det stemmer ikke overens med gældende kommuneplans hovedstruktur. Derfor er der gennemført en foroffentlighed efter planlovens § 23c, stk.1. i perioden 10.-27. oktober 2017.


Forhold til Kommuneplanens retningslinjer

Dette tillæg er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer om detailhandel, som siger, at udenfor detailhandelsområderne kan der etableres enkeltstående butikker til områdets daglige forsyning. Enkeltstående butikker må ikke være større end det nødvendige for lokalområdets daglige forsyning. Bruttoetagearealet til butiksformål pr. butik må endvidere ikke overstige 1.200 m². 


Forhold til Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen

Oprettelse af ny ramme
Der oprettes en ny ramme, C 4.4 lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby. Som har samme afgræsning som lokalplan 117.

Ændring af rammer
Del af ramme E 4.2 Skibby ændres til at omfatte den nye ramme, C 4.4 lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby for så vidt angår det areal som dette tillæg omfatter. 

Del af ramme H 4.2 Håndværkerområde Skibby Vest ændres til at omfatte den nye ramme, C 4.4 lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby for så vidt angår det areal som dette tillæg omfatter.


Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Jævnfør Habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 926 af 27. juni 2016) om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Rammeområdet ligger inden for ”opland til meget sårbare Natura 2000 områder”. Det er kommunens samlede vurdering, at planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller på yngle- og rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Kommunen vurderer, at området ikke indeholder bilag IV arter, da området omfatter eksisterende erhvervsområde med bebyggelse og parkeringsarealer. Området ligger i byzone og er del af Skibby.


Retsvirkninger

Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Inden for områder omfattet af kommuneplantillægget kan Byrådet således modsætte sig opførelse af bebyggelse, ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Dette kan ske ved nedlæggelse af et såkaldt §12-forbud jf. Planloven. Der kan dog ikke nedlægges §12-forbud, når det pågældende område er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, og ansøgningen i øvrigt er i overensstemmelse med planerne. Byrådet kan endvidere nedlægge forbud efter Planlovens § 14 mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Byrådet skal i løbet af dette år offentliggøre et forslag til en (ny) lokalplan. Kommuneplantillæggets retsvirkninger indtræder ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne plan.Klagevejledning

Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget kan, hvad angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet inden for 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne beslutning, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Sådan klager du
Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.
Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse.

Gebyr
For behandling af din klage skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.
Gebyrerne reguleres hvert år den 1. januar efter Finansministeriets fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret.

Afgørelse
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk 1.

Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk.


Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: