Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Kolonihaver : Redegørelse

Redegørelse

Kolonihaver fungerer som et fristed for Hovedstadsregionens befolkning med tilbud om sundhed og livsglæde. Formålet med Kolonihaveloven er at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Alle nye kolonihaver etableres som varige haver, uanset om de ligger i by- eller landzone. Varige haver kan ikke nedlægges, med mindre samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt. En grundejer, som ønsker at nedlægge kolonihaver, skal i givet fald stille erstatningsareal til rådighed til nye haver.

Kolonihaver anses overvejende som et offentligt formål, og der vil derfor normalt være tale om, at kommunen overtager arealer, der omdannes til kolonihaver. I nye kolonihaveområder skal der efter Kolonihaveloven være offentlig adgang på veje og stier.

Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver og lignende). Ved daghaver forstås nyttehaver og lignende, hvor der er mulighed for bebyggelse, men ikke er mulighed for overnatning.

Haver uden ret til bebyggelse på hvert enkelt havelod, er ikke omfattet af Kolonihavelovens definition af en kolonihave.

Overnatningshaver må ikke anvendes til helårsbeboelse. Den tekniske infrastruktur (kloak, vandforsyning, afledning af regnvand, elektricitet) i kolonihaveområder er typisk af en sådan karakter, at områderne ikke egner sig til beboelse. I overnatningshaver er det dog tilladt at overnatte. Lærkehøjen er overnatningshaver. Øvrige kolonihaver i kommunen er daghaver.