Kolonihaver

Bestemmelser

  1. Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver og lignende).

  2. Nye kolonihaveområder og stier planlægges, så de kan benyttes af offentligheden. Eventuelt nye kolonihaver som planlægges uden for byområdet skal vedblive at være i landzone.

  3. Nye arealer til overnatningshaver skal ligge i cykelafstand fra en station i Fingerbyen og med god adgang for cyklister. Arealerne skal ligge højst 4 km fra en station.

  4. Det skal i lokalplanlægningen for nye overnatnings- og daghaver sikres, at nye havelodder i gennemsnit ikke er større end 400 m2, og at de ikke må anvendes til helårsbeboelse. Der kan ikke udlægges areal til overnatningshaver i grønne kiler udover allerede kommuneplanlagte arealer.