Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Kolonihaver

Kolonihaver

Bestemmelser

  1. Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver og lignende).

  2. Nye kolonihaveområder og stier planlægges, så de kan benyttes af offentligheden. Eventuelt nye kolonihaver som planlægges uden for byområdet skal vedblive at være i landzone.

  3. Nye arealer til overnatningshaver skal ligge i cykelafstand fra en station i Fingerbyen og med god adgang for cyklister. Arealerne skal ligge højst 4 km fra en station.

  4. Det skal i lokalplanlægningen for nye overnatnings- og daghaver sikres, at nye havelodder i gennemsnit ikke er større end 400 m2, og at de ikke må anvendes til helårsbeboelse. Der kan ikke udlægges areal til overnatningshaver i grønne kiler udover allerede kommuneplanlagte arealer.