Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Grønne kiler : Redegørelse

Redegørelse

Mellem byområderne er der i Fingerplanen reserveret grønne områder, der skal sikre, at hovedstadsbefolkningen kan opleve og komme til åbent landskab tæt ved byområderne. Områderne er reserveret til regionale rekreative formål med mulighed for landbrug. Deres rekreative funktion og oplevelsesværdier skal bevares og forbedres, blandt andet ved at friholde dem for bebyggelse og styrke landskabs-, natur- og kulturværdierne.

I Fingerplanen skelnes der mellem indre og ydre kiler. I de indre kiler kan der ikke etableres nye areal- og bygningskrævende friluftsanlæg. I de ydre kiler kan der i begrænset omfang etableres friluftsanlæg.

Det åbne land har i sin helhed rekreativ værdi for regionens befolkning. De grønne, ubebyggede landområder, nærmest de tætte byområder, har særlig stor rekreativ betydning på grund af deres beliggenhed.

Hovedstadsområdets grønne kiler har stor betydning for Hovedstadens attraktion som arbejds- og bosted. Frederikssund Kommune har gode forudsætninger for at sikre at kommunen er konkurrencedygtig på dette felt. Frederikssund Kommune ønsker at sikre at en række grønne kiler fastholdes som åbne, ikke bebyggede grønne træk.

De grønne kiler og kystkiler fastlægges til overvejende almen, ikke-bygningskrævende rekreativ anvendelse. Retningslinjerne hindrer ikke anlæg, der allerede er fastlagt i en fredning, lokalplan og lignende. 
”Almen” vil sige, at mulighed for offentlig adgang og ophold er højt prioriteret. Offentlig adgang og ophold ved nyanlæg bør sikres uden krav om for eksempel klubmedlemskab og ved friholdelse for hegning.
”Ikke-bymæssig” vil sige, at der skal være tale om rekreative arealer og anlæg, som er naturligt knyttet til en placering i landområdet, og som ikke hører hjemme i byområdet. Større bygningskrævende haller eller andet, som ikke er afhængige af placering i landområdet, betragtes principielt som byfunktioner, der bør placeres i byområdet i byzone.

I de udpegede friluftsområder i landområderne er der mulighed for at opretholde landbrugsmæssig anvendelse. Friluftsområderne i landområdet er i nogle tilfælde udpeget som beskyttelsesområder, hvis landskabs-, natur- og kulturværdier forudsættes beskyttet, blandt andet på grund af deres rekreative oplevelsesværdi.