Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Friluftsanlæg : Redegørelse

Redegørelse

Friluftsanlæg generelt
Bestemmelserne skal sikre, at friluftsanlæg kan placeres hensigtsmæssigt og sameksistere med andre aktiviteter uden for byområdet og tage hensyn til, at der bevares uberørte områder til stille natur- og landskabsoplevelser.
Bestemmelserne hindrer ikke rekreative anlæg, der allerede er fastlagt i en fredning, lokalplan eller lignende.

Ved planlægning for nye friluftsanlæg skal anlæggene så vidt muligt indeholde offentligt tilgængelige arealer herunder stier og veje, således at friluftsanlæg til for eksempel golf og ridning også kan bruges til aktiviteter som gåture, skiløb, cykling, leg og boldspil.

Anlæggene skal indrettes, sådan at aktiviteterne ikke forstyrrer hinanden og sådan, at naboer og brugere ikke udsættes for risiko eller gener.

Kommuneplanen giver mulighed for at realisere fremtidige rekreative støttepunkter. Støttepunkterne i landområdet skal fremme det almene friluftsliv både til lands og langs kommunens kyster. Områder, der byder på landskabs-, kultur- og naturoplevelser, åer, søer, kyst og fjord, er steder, hvor støttepunkter kan blive attraktive og gavne friluftslivet.

Støttepunkter indebærer kun beskedne anlæg: Lidt parkering, primitiv teltplads, shelters, anløbsbro, kiosk, mindre udlejnings- eller udskænkningssteder og naturformidling. Derfor kan de ofte etableres uden at genere de landskabs- og naturværdier, som de besøgende kommer for at nyde.
Støttepunkter skal have god stiadgang, og hvis kan de nås med offentlig transport, er det en fordel. De kan med fordel indrettes i eksisterende bygninger eller ved friluftsanlæg i det åbne land, som har en form for betjening.

Areal- og bygningskrævende anlæg
Bestemmelserne om areal- eller bygningskrævende anlæg vedrører de anlæg, som er særligt indgribende landskabeligt set, f.eks. golfbaner og rideanlæg.

Store rideanlæg omfatter ridehaller, stalde til 40 eller flere heste og ridebaner. Formålet med retningslinjerne er, at de store anlæg både placeres rigtigt og indrettes hensigtsmæssigt i forhold til f.eks. beskyttelsesinteresser og offentlig adgang. Erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger i tilknytning til en landbrugsejendom kan dog opføres uden landzonetilladelse.

Friluftsanlæg ved kyst og søer
Kysten er et særligt attraktivt landskab med stor rekreativ betydning som udflugtsmål. Badestrandene og vandet benyttes til mange rekreative formål, og det er af stor betydning, at der er mulighed for at komme til stranden, gerne inden for kort afstand. Yderligere badestrande kan derfor etableres, hvis anlæggene er forenelige med beskyttelsesområder og andre planinteresser.

Staten betragter kysterne som en national rekreativ interesse. I kystnærhedszonen giver Planloven kun begrænset mulighed for nybyggeri og anlæg, som ikke er afhængig af at ligge ved kysten.

Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning
De fleste kulturelle anlæg, forlystelser og overnatningsanlæg bør placeres i byområdet, hvor udbuddet af service, oplevelser og trafikbetjening er stort. Museer, forlystelsesparker, teatre, hoteller, vandrerhjem, campingpladser og autocamping skal normalt ikke placeres uden for byen. Dog er der tradition for, at museer og udstillinger, der har en speciel lokal tilknytning, sommerlande, historiske forsøgscentre, besøgsgårde med dyr, vandrerhjem og campingpladser også kan indpasses i landområdet i det åbne land.

Anlæg som sommerlande og feriecentre er så store, at de normalt forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.