Friluftsanlæg

Bestemmelser

 Friluftsanlæg i landzone

 1. Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byen, kan placeres i landområdet under hensyntagen til landskabs- og naturværdier, råstofplanlægning og landsplanlægning. Arealudpegninger og retningslinjer for friluftsanlæg gælder ikke for byområdet (nuværende og fremtidig byzone) og sommerhusområder.

 2. Friluftsanlæg skal så vidt muligt være offentligt tilgængelige og kunne anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal belysning, bygninger og anlæg udformes med hensyntagen til omgivelserne.

 3. Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder, når det efter en konkret vurdering er foreneligt med beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god vej- eller stiadgang. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv.

 4. Der kan generelt etableres mindre anlæg til det almene friluftsliv og tillades begrænset udvidelse af eksisterende friluftsanlæg, efter en konkret afvejning af beskyttelsesinteresser og hensyn til friluftslivet.

  Areal og bygningskrævende anlæg
 5. I fredskov, råstofgrave som ikke er færdigudgravede, i Natura 2000 områder og i fredede områder som vist på kortet kan der kan der som udgangspunkt ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større, landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende anlæg kan ikke udvides.

 6. Uden for de udpegede arealer kan der anlægges nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg, der kræver bygninger, og eksisterende anlæg kan udvides under forudsætning af, at det er foreneligt med landskabs- og naturværdier inden for beskyttelsesområderne. Naturskoler, fritidscentre og besøgsgårde og tilsvarende begrænsede bygningsanlæg kan desuden etableres eller indrettes i eksisterende bygninger, når anvendelsen efter en konkret vurdering er forenelig med beskyttelsesinteresserne.

 7. Golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende friluftsanlæg med bygninger skal tilpasses landskabet og terrænregulering må kun finde sted i begrænset omfang. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- eller trafikgener. Kunstig belysning ved bygninger, anlæg og parkering skal være dæmpet.

  Friluftsanlæg ved kyst og søer
 8. Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet med blandt andet primitive teltpladser og anløbsbroer for kanoer og kajakker langs kysten, ved søer og fjorde, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. I Roskilde Fjord og Isefjord kan støttepunkter for friluftslivet etableres med landingspladser og udlejning af kano og kajak, hvor det efter et konkret skøn vurderes ikke at skade beskyttelsesinteresserne.

 9. Der kan generelt etableres nye badestrande langs kommunens kyster, såfremt det er foreneligt med beskyttelsesinteresser og andre planmæssige interesser. På eksisterende og nye badestrande kan der etableres støttepunkter for friluftslivet med mindre bygninger til betjening af badegæsterne.

  Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning
 10. Overflødiggjorte landbrugsbygninger, herunder stuehuse, kan indrettes  til ferielejligheder.

 11. Primitive teltpladser kan i princippet etableres overalt, under forudsætning af, at landskabs- og naturværdier inden for beskyttelsesområder ikke forringes.

 12. Nye vandrerhjem kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer landskabs- og naturværdier inden for beskyttelsesområderne.

 13. Mindre kulturelle anlæg af lokal betydning kan efter konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger. Kulturelle anlæg omfatter for eksempel museer med tilknytning til det åbne land, forlystelser, sommerlande, dyreparker og lignende.