Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Oplevelse og Fritid : Friluftsanlæg : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a indeholde bestemmelser for beliggenheden af arealer til fritidsformål. Nye friluftsanlæg i den kystnære del af landzone kræver særlig planlægningsmæssig begrundelse, jævnfør Planlovens § 5b.

Hvem gør hvad?
Mindre anlæg til friluftslivet i landområdet kan etableres med zonetilladelse fra kommunen, mens større anlæg og bygninger til friluftsformål kan forudsætte, at kommunen udarbejder en lokalplan og eventuelt tillæg til Kommuneplanen.

Støjende friluftsanlæg til motorsport og flyvning er omfattet af VVM-regler og skal screenes af kommunen. Screeningen kan resultere i, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg med VVM-vurdering. Både større og mindre, støjende anlæg kræver miljøgodkendelse.

Friluftsanlæg som vedrører søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.

Udpegningsgrundlag 
Retningslinjerne for friluftsanlæg er overført fra Kommuneplan 2013-2025. Udpegningen er justeret i fht. ændringer i diverse interesseområder.

Arealudpegningen er en "forbudszone", hvor nye arealkrævende friluftsanlæg ikke kan placeres, fordi de er uforenelige med andre interesser såsom fredede områder, råstofområder, herunder grave- og interesseområder, internationale beskyttelsesområder og eksisterende skov.