Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Landskab : Særlige naturområder : Redegørelse

Redegørelse

Særlige naturområder
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 og Habitatdirektivet fra 1992 indeholder fælles EU-regler for naturbeskyttelse. Direktiverne pålægger blandt andet medlemslandene at udpege og beskytte særlige områder for bestemte arter og naturtyper, hhv. fuglebeskyttelses- og habitatområder, samlet betegnet som Natura 2000-områder.

Natura 2000 områderne danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. Natura 2000 er en samlebetegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder og kaldes også ”internationale naturbeskyttelsesområder”. I Frederikssund Kommune er der ikke udpeget Ramsar-områder.

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter, udpeger internationale naturbeskyttelsesområder og fastsætter regler for administrationen af disse områder.

De udpegede Natura 2000 områder i Frederikssund Kommune er:

  • Habitatområde nr. 120, Roskilde Fjord
  • Habitatområde nr. 133, Jægerspris Skydeterræn
  • Habitatområde nr. 245, Kyndby Kyst
  • Habitatområde nr. 199, Kongens Lyng
  • Habitatområde nr. 123, Buresø mv.
  • Fuglebeskyttelsesområde nr. 107, Jægerspris Nordskov
  • Fuglebeskyttelsesområde nr. 105, Roskilde Fjord mm.


Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter til myndighederne om planlægning og administration, der berører internationale naturbeskyttelsesområder for at sikre, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter og beskyttelse af plantearter efterkommes.

I henhold til Naturbeskyttelsesloven indgives skriftlig meddelelse til kommunalbestyrelsen, inden iværksættelse af en række aktiviteter i internationale naturbeskyttelsesområder. Kommunen skal herefter foretage en vurdering af virkningen på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.

Før der træffes afgørelse om tilladelse, dispensation, godkendelse, planlægning med videre, i medfør af en række bestemmelser i Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Råstofloven, Husdyrloven med flere, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Fredede områder
Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser som gør det muligt at gennemføre en fredning af et område. Det er Fredningsnævn, uafhængige domstolslignende organer, der kan gennemføre fredning og tage stilling til ansøgninger om dispensationer fra fredninger.

§ 3 beskyttede naturtyper
En række naturtyper er beskyttede ved ændringsforbud i Naturbeskyttelseslovens § 3. De beskyttede naturtypers geografiske udstrækning kan ændre sig over tid. Det viste kort over §3 beskyttede naturtyper kan således ikke forventes at være korrekt. Opdaterede oplysninger om §3 beskyttede naturtyper kan ses på Danmarks Miljøportals Arealinformation.

I det øvrige landområde udenfor beskyttelsesområderne skal småbiotoper så vidt muligt bevares. Sådanne områder er ikke udpeget som beskyttelsesområder, men mange er omfattet af anden beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens §3 og Habitatsdirektivets artsbeskyttelse. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper udenfor beskyttelsesområderne.