Særlige naturområder

Bestemmelser

  1. Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser (Natura 2000-områder, generelt beskyttede naturområder efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og fredede områder) skal bevares som levesteder for det vilde plante- og dyreliv. Særlige naturområder fremgår af kortet. 

  2. I Natura 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder) skal der foretages en vurdering af, om et projekt kan påvirke Natura 2000-område væsentligt, før der kan meddeles tilladelser, dispensationer, godkendelser, med videre. Dette gælder dog ikke for projekter som er direkte forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

  3. Såfremt et projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætninger for det pågældende område. Viser vurderingen, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der kun meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse, såfremt der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.