Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Landskab : Naturbeskyttelse : Redegørelse

Redegørelse

Hvad er værdierne?
Kommuneplanens beskyttelsesområder for naturområder omfatter større, sammenhængende områder med skove, søer, fjorde og kystvande samt eng, mose, hede og overdrev.

Kommuneplanens økologiske forbindelser forbinder naturområder med hinanden, herunder naturområder som ligger i andre kommuner, og giver mulighed for, at planter og dyr kan sprede sig. Nogle økologiske forbindelser indeholder naturområder, blandt andet beskyttede § 3-natur­typer. Andre steder har korridorerne begrænset naturindhold, og deres værdi er i det tilfælde at sikre, at der ikke skabes nye barrierer for spredningen af dyr og planter.

Nogle af beskyttelsesområderne er samtidig internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder udpeget i overensstemmelse med EF-direktiver (Natura 2000-områder). Natura 2000 er et netværk af særligt værdifulde naturområder i EU, der skal bidrage til at øge biodiversiteten i EU.

Ved potentielle naturområder og forbindelser forstås områder, hvor det er muligt at genskabe værdifulde levesteder for vilde planter og dyr eller områder som kan retableres som natur for at skabe større sammenhængende naturområder eller hvor økologiske forbindelser kan etableres eller forbedres.

Hvad er værdierne sårbare overfor?
Udledning af spildevand kan være en trussel mod havområder, søer, vandløb og moser, mens påvirkning med kvælstof og fosfor fra landbrug, trafik og industri forringer alle naturtyper.

Byudvikling, nye trafikanlæg, rekreative anlæg mv. kan indskrænke levesteder for planter og dyr og skabe barrierer for dy­relivet i naturområderne og de økologiske forbindelser.

Naturområder, som er levesteder for sjældne planter og dyr, kan være sårbare over for slid og forstyrrelser fra rekreativ færdsel og anvendelse (for eksempel visse typer kær, mose og kildevæld samt heder). De forskellige plante- og dyrearter stiller meget forskellige krav til deres levesteder. Samme indgreb kan derfor påvirke nogle plante- og dyrearter positivt og andre negativt.

Sårbarheden af et beskyttelsesområde er således afhængig af, hvilke arter og naturtyper, det prioriteres højt at bevare det konkrete sted.

Hvordan tages hensyn til værdierne?
Tilladelser til ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen inden for de udpegede biologi­ske beskyttelsesområder kan gives under hensyntagen til de berørte naturtyper og arter og under forudsætning af at nye bygninger, anlæg mv. placeres og udformes under hensynta­gen til de biologiske værdier.

Ved anlæg af stier, rekreative anlæg eller andre trafikskabende projekter i biologiske interes­seområder er det vigtigt at tage hensyn til, om anlæggene tilsidesætter væsentlige biologi­ske interesser. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt helt at forbyde færdsel. I områder med ynglende fugle kan det være nødvendigt at forbyde færdsel i yngleperioden.

Ændringer af tilstanden og arealanvendelsen inden for beskyttelsesområder kan endvidere gennemføres, når der er tale om ”væsentlige samfundsmæssige hensyn”. Det vil sige, når byggeri og anlæg, som ikke er nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri, er nødvendigt ud fra almene interesser. Med ”samfundsmæssige hensyn” forstås således ikke kun større sam­fundsmæssigt nødvendige anlæg såsom trafik- og forsyningsanlæg, men også andre offent­lige og private anlæg, som kommunen som sektormyndighed for naturbeskyttelse vurderer planlægningsmæssigt velbegrundede. Ved ændringer begrundet i væsentlige samfundsmæs­sige hensyn skal der ske en vurdering af, hvordan nye bygninger, anlæg mv. hensigtsmæssigt kan placeres og udformes under hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdierne i det konkrete beskyttelsesområde.