Naturbeskyttelse

Bestemmelser

  1. Inden for de udpegede beskyttelsesområder (nuværende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser) gælder, at områderne skal beskyttes mod byggeri og anlæg og ændringer i arealanvendelsen, som kan forringe områdernes naturværdier.

  2. Byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ske, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, eller såfremt det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer. Ændringer kan endvidere ske som led i forbedring af områdernes landskabs- og naturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

  3. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til beskyttelsesinteresserne.

  4. Inden for beskyttelsesområderne skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af naturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare.

  5. Arealudpegninger og bestemmelser for naturbeskyttelsesområder gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.