Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Landskab : Naturbeskyttelse : Grundlag

Grundlag

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a skal blandt andet indeholde bestemmelser for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

Hvem gør hvad?
Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, herunder naturværdier, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

Kommunen er myndighed for offentlighedens adgang til naturen, der er fastlagt i Naturbeskyttelsesloven.

Udpegningsgrundlag
Bestemmelserne for beskyttelsesområder for natur og de tilhørende arealud­pegninger er overført fra Frederikssund Kommuneplan 2013 – 2025 og stammer i det væsentlige fra Regionplan 2005. De økologiske forbindelser er således stort set svarende til de gamle amtslige udpegninger af spredningskorridorer. En række af de økologiske forbindelser er ikke eksisterende naturområder, men i realiteten potentielle naturområder. Beskyttelsesområderne er i forlængelse af et kommuneplantillæg vedr. Frederikssund Idrætsby suppleret med et enkelt nyt potentielt naturområder ved Kyndby til erstatning af det potentielle område, som anvendes til idrætsby.

Det forventes at udpegningerne skal revideres i næste kommuneplan samtidig med at der udpeges til Grønt Danmarkskort.