Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Landskab : Lavbundsareal : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for lavbundsarealer.

Det er et af Lovens hovedformål at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet, jævnfør Planlovens § 1, stk. 1.

Hvem gør hvad?
Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, for eksempel bebyggelse, landskabstræk og natur, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

 

Udpegningsgrundlag
Retningslinjerne for beskyttelsesområder for natur i det åbne land og de tilhørende arealudpegninger er overført fra Frederikssund Kommuneplan 2013 – 2025.