Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Landskab : Lavbundsareal

Lavbundsareal

Bestemmelser

  1. I lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder, må der ikke gives tilladelse til sænkning af den nuværende vandstand eller hævning af terrænet ved påfyldning med jord. Der må ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg med videre, som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes eller som forringer eksisterende natur eller mulighederne for fremtidig naturgenopretning. Inden for områderne kan der gennemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet (jf. Vandmiljøplan II og III).

  2. På øvrige lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås. Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer eller fordyrer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som vådområde eller eng. Der kan etableres bassiner til forsinkelse eller rensning af regnvand.

  3. Arealudpegninger og bestemmelser for lavbundsarealer gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.