Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Landskab : Landskabsbeskyttelse : Redegørelse

Redegørelse

Frederikssund Kommune indeholder meget og smukt landskab. For at kunne beskytte landskabet og samtidigt give mulighed for byggeri med mere, har kommunen udarbejdet en landskabsanalyse. Landskabsanalysen har til formål at lave en overordet beskrivelse af landskabet. På baggrund af analysen er der udarbejdet en landskabsstrategi, som opdeler landskabet i 3 kategorier i forhold til hvor meget landskabet skal beskyttes. De 3 kategorier er:

  • Beskyttet landskab (Beskyt)
  • Landskab der kan ændres (Ændre)
  • Øvrigt landskab (Vedligehold)

Ved ansøgninger om byggeri eller ved nye lokalplaner, skal der i hver sag tages stilling til hvor meget projekt vil påvirke landskabet, og om landskabet kan tåle denne påvirkning.
Mål for de enkelte landskaber og hvilke hensyn der skal tages, er nærmere beskrevet i landskabsstrategien.

pdf Landskabsstrategi Kommuneplan 2017 - 2029 (6.5 MB)

Landskabsstrategien er baseret på en landskabsanalyse, som beskriver de enkelte landskaber og vurderer karakterstyrke, visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed.

pdf Frederikssund Kommunes Landskabskarakteranalyse (7.2 MB)

Beskyttet landskab (Beskyt)
Landskabernes karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder skal beskyttes mod ændringer i tilstanden eller arealanvendelsen, som kan svække eller udviske disse kvaliteter. Områder der skal beskyttes er områder, der er vurderet som værende særligt karakteristiske, besidder særlige visuelle oplevelsesmuligheder og/eller er del af kystforlandet. Kystforlandet er de arealer, der er orienteret mod kysten. I kystforlandet tages hensyn til, at den visuelle sammenhæng til kysten og udsigtsmulighederne over vandet beskyttes.

Tilladelser til ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen inden for det beskyttede landskab, kan gives på baggrund af en konkret vurdering af og under hensyntagen til landskabets specifikke karakter, de særlige visuelle oplevelsesmuligheder og kystforlandet, og under forudsætning af at nye bygninger og anlæg med videre placeres og udformes hensigtsmæssigt under hensyntagen til de landskabelige værdier. Der skal desuden tages hensyn til landskabets tilstand og sårbarhed.

Det skal vurderes, om den planlagte ændring er uforenelig med de særlige værdier, det vil sige om landskabskarakteren vil blive udvisket, om de visuelle oplevelsesmuligheder vil blive sløret, samt om den visuelle sammenhæng til kysten og udsigtsmulighederne over vandet vil blive sløret. Det skal vurderes, om den pågældende bebyggelse, anlæg og andet eventuelt kan gennemføres, hvis der tages særlige hensyn ved placering og udformning med videre. Endelig skal offentlighedens muligheder for at opleve og få adgang til værdierne vurderes, hvor det er aktuelt.

Ændringer af tilstanden og arealanvendelsen inden for beskyttelsesområder kan endvidere gennemføres, når der er tale om ”væsentlige samfundsmæssige hensyn”. Det vil sige, når byggeri og anlæg, som ikke er nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskeri, er nødvendigt ud fra almene interesser. Med ”samfundsmæssige hensyn” forstås således ikke kun større samfundsmæssigt nødvendige anlæg såsom trafik- og forsyningsanlæg, men også andre offentlige og private anlæg, som kommunen som sektormyndighed for naturbeskyttelse vurderer planlægningsmæssigt velbegrundede. Ved ændringer begrundet i væsentlige samfundsmæssige hensyn skal der ske en vurdering af, hvordan nye bygninger, anlæg med videre, hensigtsmæssigt kan placeres og udformes under hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdierne i det konkrete beskyttelsesområde.

Landskab der kan ændres (Ændre)
Områderne kan ændres eller nyskabes ved at give plads til nye funktioner og landskabselementer, der kan give området en ny karakter og nye oplevelsesmuligheder. Det drejer sig som regel om områder, der er vurderet som værende karaktersvage på grund af, at udviklingen har udvisket de karaktergivende træk. I Frederikssund Kommune er det for eksempel råstofgraveområderne og deres omgivelser, der er udpeget som områder, der efter endt gravning kan ændres til ny anvendelse såsom rekreative områder.

I de udpegede områder, hvor landskabet kan ændres, kan der planlægges for ny anvendelse og tilstand, der er i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes landskabsstrategi. Det skal vurderes, om den planlagte ændring vil påvirke det omkringliggende landskab og nærliggende områder og punkter, der er omfattet af landskabsbeskyttelse, for eksempel kirker, udsigtspunkter og andre enkeltelementer.

Øvrigt landskab (Vedligehold)
Nye tiltag skal tilpasses landskabernes specifikke karakter. Der kan således ske udvikling i form af byggeri, anlæg og ændring af arealanvendelse, men det skal ske under hensyn til den eksisterende landskabskarakter. De karaktergivende landskabselementer skal bibeholdes og vedligeholdes i det omfang, de sikrer og varetager landskabskarakteren. Områder der skal vedligeholdes er som regel områder, der er præget af en vis udvikling, der dog ikke har udvisket områdets karakter.

Tilladelser til byggeri, anlæg og ændringer af tilstanden eller arealanvendelsen inden for det øvrige landskan kan gives på baggrund af en konkret vurdering af landskabets specifikke. Det skal vurderes om den planlagte ændring vil medføre en væsentlig forringelse af landskabets karakter samt hvorvidt krav til placering og udformning kan medvirke til, at ændringen kan indpasses i den eksisterende landskabskarakter. Det skal vurderes, i hvilket omfang den planlagte ændring vil påvirke nærliggende områder og punkter, der er omfattet af landskabsbeskyttelse, for eksempel kirker, udsigtspunkter og andre enkeltelementer. Endelig skal offentlighedens muligheder for at opleve og få adgang til værdierne vurderes, hvor det er aktuelt.

Kirkeomgivelseszoner
Landskabsinteresserne omfatter kirkeomgivelser, der er vurderet som værdifulde. De værdifulde kirkeomgivelser er opdelt i nærområde og et fjernområde. 

Beskyttelse af landskabsforhold i anden Lovgivning
I Naturbeskyttelsesloven findes en række bestemmelser, der regulerer landskabsforhold. Der er beskyttelseszoner for strande, omkring fortidsminder, omkring søer og langs åer samt omkring skove. Hertil kommer fredninger med særlige bevaringsformål.