Landskabsbeskyttelse

Bestemmelser

 1. Inden for de udpegede beskyttelsesområder gælder, at landskabernes specifikke karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder skal beskyttes mod byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen, som kan svække eller udviske disse kvaliteter. Beskyttelsesområderne fremgår af kortet. 

 2. Inden for kystforlandet gælder, at den visuelle sammenhæng til kysten og udsigtsmulighederne over vandet skal beskyttes mod byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen, som kan svække eller udviske disse kvaliteter. 

 3. Byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen inden for beskyttelsesområderne må kun ske, såfremt det kan begrundes ud fra særlige planlægningsmæssige eller samfundsmæssige hensyn, eller såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte landskabernes specifikke karakter og særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Vurderingen skal tage udgangspunkt i landskabskarakteranalysen for området. Ændringer kan endvidere ske som led i forbedring af områdernes landskabs- og naturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

 4. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til beskyttelsesinteresserne.

 5. Der skal generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabsværdierne.

 6. Efterbehandling af færdiggravede råstofgraveområder skal ske ud fra følgende hensyn:
  Efterbehandling af færdiggravede arealer skal ske på baggrund af en konkret afvejning i forhold til områdets landskabs-, natur- og kulturhistoriske værdier, jordbrugsinteresserne, det rekreative potentiale og hensynet til beskyttelse af grundvandet.
  I områder med drikkevandsinteresser skal færdiggravede arealer søges efterbehandlet til naturformål, rekreative formål, ekstensiv landbrugsdrift eller skovbrug. Såfremt der ikke er risiko for grundvandsforurening kan færdiggravede arealer søges efterbehandlet til byformål eller jordbrugsformål.

  Vedligeholdelsesområder
 7. Inden for de udpegede landskabelige vedligeholdelsesområder gælder, at udvikling skal ske i overensstemmelse med landskabskarakteren. Byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen skal i udformning og placering tage hensyn til den eksisterende landskabskarakter. 

  Områder, der kan ændres
 8. I de områder, hvor landskabet kan ændres, gælder, at områderne helt kan ændres eller nyskabes ved at give plads til nye funktioner og landskabselementer, der kan give området en ny karakter og nye oplevelsesmuligheder. Ved ændring skal der tages hensyn til karakteren af det omkringliggende landskab, som det er beskrevet i landskabskarakteranalysen. 

  Kirkeomgivelser
 9. Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser, skal der ved byggeri, anlæg og skovplantning tages hensyn til kirkens landskabelige beliggenhed og udsigten til og fra kirken.

 10. I de udpegede særlige landsbyer, skal de karakteristiske og oprindelige træk tilstræbes bevaret. Eventuel lokalplanlægning skal tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende dyrkningsflade.

  Kystnærhedszonen
 11. I kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.

  Generelt
 12. Arealudpegninger og retningslinjer for landskabsbeskyttelse gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.