Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Landskab : Landskabsbeskyttelse : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a indeholde bestemmelser til sikring af landskabelige bevaringsværdier.

Det er et af Lovens hovedformål at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet, jf. Planlovens § 1, stk. 1.

Hvem gør hvad?
Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, for eksempel bebyggelse, landskabstræk og natur, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

 

Udpegningsgrundlag
Bestemmelserne og de tilhørende arealudpegninger for de landskabelige værdier i det åbne land er udformet på baggrund af en analyse efter Landskabskaraktermetoden. Analysen er dokumenteret i ”Landskabsanalyse” og ”Landskabsstrategi” (Frederikssund Kommune, 2012).

Arealudpegning er justeret ved Gerlev Skalleværk.

Hvor arealudpegningerne omfatter byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) eller sommerhusområder er beskyttelsesområderne ikke bindende.

Baggrundsmateriale
”Landskabsanalyse af Frederikssund Kommune” (Frederikssund Kommune; 2012)

”Landskabsstrategi Kommuneplan 2013 - 2025” (Frederikssund Kommune; 2012)

”Landzonehåndbog” (Frederikssund Kommune; 2008)

”Værdifulde landskaber” Regionplantillæg nr. 2 til Regionplan 1989, (Frederiksborg Amt; 1992)

”Landskabsbeskrivelse Frederiksborg Amt” (Frederiksborg Amt; 1992)

”Kirkernes omgivelser” (Kirkeministeriet og Fredningsstyrelsen; 1977)

”Kirkeomgivelser, Frederiksborg Amt” (Frederiksborg Amt; 2000)

”Havelse delområdeplan” (Frederiksborg Amt; 1999)

”Horns Herred delområdeplan” (Frederiksborg Amt; 2000)