Kulturhistorie

Bestemmelser

  1. Indenfor de udpegede kulturhistoriske beskyttelsesområder må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi.

  2. Byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen må kun ske, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn eller såfremt det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde helheder eller enkeltelementer. Ændringer kan endvidere ske som led i forbedring af områdernes kulturhistoriske værdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

  3. Bygninger og anlæg indenfor beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til beskyttelsesinteresserne.

  4. Arealudpegningerne gælder ikke for byområdet (nuværende og fremtidig byzone) og sommerhusområder.