Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Landskab : Kulturhistorie : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet fastsætte bestemmelser for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier.

Hvem gør hvad?
Kommunen anvender bestemmelserne for kulturhistorie ved kommune- og lokalplanlægningen samt i landzoneadministrationen.

Kulturministeriet har endvidere udpeget en række kulturarvsarealer. Inden for disse arealer er der særlig stor sandsynlighed for, at der findes arkæologiske værdier. Det arkæologiske museum får underretning om alle byggerier senest når kommunen giver byggetilladelsen. Museet træffer beslutning om, hvorvidt arealer kan frigives til jordarbejder. Museumsloven foreskriver generelt, at bygherren betaler for de arkæologiske undersøgelser.

Udpegningsgrundlag
Arealudpegningerne af områder med kulturhistoriske værdier er overført fra Frederikssund Kommuneplan 2013-2025.

Kultuarvsarealerne er udpeget af Kulturministeriet. Udpegningen er foretaget på baggrund af museumslovens kapitel 8 § 23 stk. 4.