Geologi

Bestemmelser

  1. Inden for de udpegede nationale geologiske interesseområder, og de værdifulde geologiske områder, skal de karakteristiske sammenhængende geologiske helheder og enkeltelementer bevares på en sådan måde, at landskabets karakter og dannelsesformer ikke sløres.

  2. Byggeri, anlæg og ændringer i arealanvendelsen må kun ske, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn eller såfremt det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at skæmme eller sløre landskabets dannelsesformer eller forringe mulighederne for at opleve, undervise og forske i de geologiske processer. Ændringer kan endvidere ske som led i forbedring af områdernes geologiske værdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan.

  3. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til beskyttelsesinteresserne.

  4. Tilgængeligheden til de udpegede interesseområder og enkeltlokaliteter, samt muligheden for at opleve og forstå områdernes geologiske værdier, skal søges opretholdt eller forbedret under hensynstagen til områdernes sårbarhed.

  5. Arealudpegninger og retningslinjer for geologi gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.