Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Landskab : Geologi : Grundlag

Redegørelse

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a indeholde bestemmelser til sikring af geologiske bevaringsværdier.

Hvem gør hvad?
Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, for eksempel bebyggelse, landskabstræk og natur, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

 

Udpegningsgrundlag
Retningslinjerne og de tilhørende arealudpegninger for de geologiske værdier i det åbne land er overført fra Frederikssund Kommuneplan 2013 – 2025. De nationale geologiske interesseområder er opdateret i henhold til Miljøministeriets udpegning.

Hvor arealudpegningerne omfatter byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) eller sommerhusområder er beskyttelsesområderne ikke bindende.

Baggrundmateriale
”MiljøGIS”, Miljøministeriet

”Nationale Geologiske Interesseområder” (Fredningsstyrelsen; 1984)

”Geologisk set” (Skov- og Naturstyrelsen - kun delvis færdig i Hovedstadsregionen)

BeskytGIS Database: Database for hovedstadsregionen af særlige bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser inden for de udpegede beskyttelsesområder. I databasen er beskyttelsesområderne afgrænset og opdelt digitalt i underområder, som hver har tilknyttet en beskrivelse af underområdets særlige karakter, værdi og sårbarhed. Konkretiseringen er foretaget for hver af interesserne: landskab, geologi, kulturhistorie og biologi.