Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Jordbrugserhverv : Skovrejsning : Redegørelse

Redegørelse

Skovrejsningsområder
Udpegningerne af skovrejsningsområderne er inddelt i tre områdetyper:

  • Skovrejsningsområ­der (positivområderne)
  • Områder hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne).
  • Områder hvor skovrejsning er mulig (neutralområderne)

Udpegningen af skovrejsningsområder er sket med henblik på at beskytte grund- og drik­kevandsressourcer, forbedre forholdene for dyre- og plantelivet, herunder fremme deres spredningsmuligheder og øge mulighederne for friluftsoplevelser omkring byerne.

I de områder, hvor skovrejsning er uønsket, er baggrunden for at udpege arealerne, at sikre kirkernes omgivelser samt værdifulde kulturmiljøer, landskaber og udsigter samt områder, hvor særlige naturværdier ønskes bevaret. Der er taget hensyn til lavbundsområder og områ­der, hvor hensynet til geologiske interesser er uforenelige med skovrejsning. Der er også ta­get hensyn til dyrkningsjorde af høj kvalitet og områder, hvor der for eksempel skal ske byudvikling. Endelig skal vindmølleområder samt en zone omkring disse friholdes for skovtilplantning af hensyn til optimal udnyttelse af vindenergien.  
I områder, hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov på landbrugsejendomme.

Uanset at et område er udpeget til skovrejsningsområde, gælder det, at Naturbeskyttel­seslovens bestemmelser om beskyttelse af naturområder og fortidsminder med mere samt eventuelle fredninger skal overholdes. Mange arkæologiske levn under pløjelaget er sårbare over for dybdepløjning, grubning og tilplantning. Tilplantningsplanerne bør derfor fremsendes til det lokale museum, der om nødvendigt kan foretage undersøgelser af sårbare arkæologiske forekomster. Der er afsat midler hertil via Museumsloven.

Ved skovrejsning i området ved Hørup Kildeplads skal der tages vidtgående hensyn til kultur­historiske interesser og udsigten til og fra Slangerup Kirke og Jørlunde Kirke i tilplantnings­planen. Frederikssund Kommune skal inddrages i planlægningen af tilplantningen.

Tilskud
Der ydes tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjorde i henhold til Skovloven. Det er en betingelse for tilskud, at skovarealet pålægges fredskovpligt.

Der gives størst tilskud til plantning af løvskov inden for skovrejsningsområder. Plantning af nåleskov giver et mindre tilskud og plantning i neutralområder giver ligeledes et mindre tilskud. Det er frivilligt, om man vil plante skov, og om man vil benytte muligheden for at få offentligt tilskud. Udover tilskud til plantning kan der ydes tilskud til særlig pleje, hegning og forundersøgelser.

En ny skov skal som hovedregel være på minimum 5 ha bevokset areal, men bør helst være større for at sikre en rentabel træproduktion. I særlige tilfælde kan der dog ydes tilskud til skove på 2-5 ha. De nærmere regler for støtte til rejsning af ny skov kan findes på Miljømini­steriets hjemmeside.

Nationalt skovprogram 2002
Regeringen udsendte i juni 2002 ”Danmarks nationale skovprogram”, som blandt andet indeholder en målsætning om, at skovarealet i Danmark skulle fordobles fra ca. 11 % af landets areal til 20-25 % inden for en trægeneration - det vil sige i løbet af de følgende ca. 80-100 år. Udover at forøge træproduktionen skal skovrejsningen fremme hensynene til friluftslivet, det vilde plante- og dyreliv og beskyttelse af drikkevands- og grundvandsressourcerne. Det er ligele­des en målsætning i det nationale skovprogram at 10 % af det samlede skovareal inden 2040 har natur og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål.

Skovrejsning er ny skov, som rejses på landbrugsjord. Der plantes hovedsageligt løvskove med danske hjemmehørende træarter som eg, bøg, ask, el og mange buske. I mange skov­rejsningsprojekter genoprettes småbiotoper som vandhuller og græsningsarealer, og der bliver lagt vægt på den landskabelige indpasning, for eksempel understregning af terrænet, flotte udsigter mv.