Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Jordbrugserhverv : Skovrejsning : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal blandt andet ifølge Planlovens § 11a indeholde retningslinjer for skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

Hvem gør hvad?
Kommunen har efter Planloven ansvaret for at udpege områder, som ønskes tilplantet med skov på grundlag af en afvejning i forhold til de øvrige areal- og miljøinteresser og rekreative hensyn i det åbne land. Tilsvarende har kommunen ansvaret for at udpege områder, hvor tilplantning med skov er uønsket af landskabelige, kulturhistoriske eller andre grunde. Kom­munen kan undtagelsesvist meddele dispensation til skovrejsning på arealer, hvor skovrejs­ning er uønsket.

Naturstyrelsen tildeler tilskud til skovrejsning.

Ifølge VVM-reglerne skal skovrejsningsprojekter screenes. Hvis mere end 30 ha ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket, er skovrejsningen VVM-pligtig.

Ved skovrejsningsprojekter langs Stats- og kommuneveje skal det undersøges, om projektet berører eventuelle vejbyggelinjer jf. Vejlovens § 34. Såfremt der ønskes skovrejsning inden for et byggelinjepålagt areal, skal den respektive vejmyndighed, dvs. Vejdirektoratet eller kom­munen, høres herom.

Udpegningsgrundlag
Kommuneplanens skovrejsningsområder (positivområderne) er arealmæssigt forøget i forhold til Kommuneplan 2013 – 2025.

Der er udpeget nye skovrejsningsområder ved Skibby, Viermose og Jørlunde Overdrev.

Baggrundsmateriale
Samarbejdsaftale om skovrejsning ved Slangerup (Skov & Naturstyrelsen, HOFOR – Hovedstadsområdet ­Forsyningsselskab (daværende Københavns Energi), Slangerup Kommune; 2003)

Tillæg til aftale om skovrejsning ved Slangerup (Skov- og Naturstyrelsen, Slangerup Kommune; 2006)

Samarbejdsaftalen om skovrejsning mellem Slangerup Vandsamarbejde, Skov- og Naturstyrelsen og Frederikssund Kommune af den 14. april 2009