Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Jordbrugserhverv : Landbrug : Redegørelse

Redegørelse

Landbruget i Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune rummer cirka 400 landbrugsbedrifter, heraf cirka 150 bedrifter med husdyrhold. Størstedelen af kommunens husdyrhold (90%) har under 75 DE (dyreenheder) og de få større husdyrhold er primært lokaliseret i den sydlige halvdel af Horns Herred. Korn og grovfoder udgør den overvejende del af afgrøderne i kommunen. Kommunen har en gennemsnitlig bedriftsstørrelse på 38 ha, der er på niveau med gennemsnittet i Region Hovedstaden, men er markant mindre end landsgennemsnittet på 53 ha.

Generelt er strukturudviklingen i landbruget gået i retning af stadig større intensive brug, men der er fortsat mange mindre landbrug med f.eks. alternative produktioner eller mere ekstensiv drift. Cirka 20 % af landbrugsarealet udnyttes af de mindre bedrifter på mellem 2 og 30 ha. Det kan være deltidsbedrifter eller fritidsbrug. Disse brug kan også være af stor værdi lokalt i landdistrikterne, ligesom de kan have stor betydning for naturbevaringen lokalt gennem ekstensiv afgræsning mv. I det åbne land ind mod byerne kan de også være en særlig vigtig faktor for bevaringen af disse områder som bynære rekreative oplevelsesområder.

Landbrugsjord
Bestemmelserne om landbrug og udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder skal understøtte landbrugserhvervets udviklingsmuligheder.

En fortsat dynamisk og tilpasningsdygtig udvikling af landbruget forudsætter, at særligt værdifulde landbrugsområder så vidt muligt bevares og ikke splittes op af andre former for arealanvendelse.

Når landbrugsjorde skal overgå til ikke-jordbrugsmæssige formål, (som f.eks. arealer til byvækst, arealer til tekniske anlæg, samt arealer til ferie- og fritidsformål), skal det sikres, at inddragelsen af særligt værdifulde landbrugsjorde så vidt muligt undgås og at arealet, der skal inddrages, ikke bliver større end nødvendigt.

Ved administration af Plan- og Miljølovgivningen skal kommunen sikre en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny boligbebyggelse mv., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.

Ændringer og udvidelser skal foretages i henhold til gældende lovgivning og især lugt kan blive en regulerende faktor, når det drejer sig om afstande til naboer, samlet bebyggelse og byer. De til en hver tid gældende love, bekendtgørelser og vejledninger på landbrugsområdet, vil være bestemmende for, hvordan landbruget kan ændres eller udvides i Frederikssund Kommune.

Husdyrbrug
Der gælder et særligt regelsæt vedrørende miljøgodkendelse af husdyrbrug. Det er kommunens opgave at vurdere virkningen på miljøet af nye og udvidede eller ændrede husdyrproduktioner. Her handler det ikke alene om miljøpåvirkninger som støj, lugt eller nitratudvaskning, men også hensynet til de landskabelige værdier. Udviklingen af husdyrbrugene skal ske i en afvejning af hensynet til de erhvervsmæssige interesser og til naturen, miljøet og landskabet.

Kommuneplanen forudsætter, at der i beskyttelsesområder for landskab, geologi og natur ikke tillades nye anlæg eller ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener, der forringer oplevelsen af landskabs- og naturværdierne. Bestemmelse nr. 5 medfører ikke et totalt forbud overalt i beskyttelsesområder mod anlæg og virksomheder, der kræver vurdering og miljøgodkendelse iht. Husdyrlovgivningen. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om det aktuelle anlægs miljøpåvirkning vil forringe almenhedens oplevelse af de konkrete landskabs-, natur-og kulturværdier, der er særligt karakteristiske for det pågældende beskyttelsesområde eller på anden måde årsag til områdets udpegning som beskyttelsesområde

Planloven fastsætter at kommunerne skal inddrage beliggenheden af arealer til store husdyrbrug i kommuneplanlægningen. Planlægningen for store husdyrbrug skal omfatte driftsbygninger og -anlæg på husdyrbrug på hvad der svarer til mere end 500 dyreenheder. I Frederikssund Kommune svarer de største husdyrbrug i dag til cirka 250 dyreenheder. Kommuneplanens retningslinje er en positiv udpegning, der indikerer muligt egnede arealer (Store husdyrbrug) til lokalisering af driftsbygninger og -anlæg på store husdyrbrug. 

Bestemmelsen tilsidesætter ikke kravet om en konkret vurdering og den normale godkendelsesprocedure efter Husdyrloven. Udpegningen har til formål at give landbruget en større investeringssikkerhed i forbindelse med udvidelse af eksisterende eller placering af nyt produktionsanlæg, men hindrer ikke nødvendigvis placering, udvidelse og ændring af store husdyrbrug uden for disse områder.