Landbrug

Bestemmelser

  1. De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål. 

  2. Hvis landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg med videre skal der i kommune- og lokalplanlægning i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold, såsom de berørte ejendommes afgrænsning, investeringsniveau og størrelse, samt mulighederne for jordfordeling.

  3. Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som for eksempel boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

  4. Anlæg til store husdyrbrug kan lokaliseres indenfor udpegningen til større husdyrbrug og under hensynstagen til de landskabelige værdier, jævnfør landskabskarakteranalysen. 

  5. Inden for beskyttelsesområder for landskab, geologi og natur, skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for landskabs- og naturværdierne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget er til mindst mulig gene for oplevelsen af områdernes særlige værdier. 

  6. Arealudpegninger og bestemmelser for landbrug gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.