Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Jordbrugserhverv : Landbrug : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Bestemmelserne vedrørende landbrug, herunder udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder er fastsat i medfør af Planlovens § 11a.

Hvem gør hvad?
Kommunen har efter Planloven ansvar for sikringen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særligt værdifulde landbrugsområder.
Statsforvaltningen har ansvaret for udarbejdelse af jordbrugsanalyserne, der har til formål sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, kommuneplanerne og lokalplanerne.

Udpegningsgrundlag
Statsforvaltningens jordbrugsanalyser har dannet grundlag for udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder i Kommuneplanen. Jordbrugsanalysen indeholder en række statistiske data om landbruget vedrørende arealanvendelse, husdyrproduktion, planteproduktion, ejendomsstruktur, økonomiske forhold og jordbundsforhold.

De særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget på baggrund af en vurdering af kommunens landbrugsbedrifter ift. størrelse, placering, investeringsforhold og husdyrtæthed. Denne vurdering er sammenholdt med øvrige arealinteresser. Biologiske interesseområder, større sammenhængende beskyttede naturtyper (§3), Natura 2000-områder, lavbundsarealer, nitratfølsomme områder iht. vandplanerne, skovrejsningsområder og råstofgraveområder og byudviklingsarealer er som hovedregel ikke udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder.

Udpegningen for placering af store husdyrbrug er lagt inden for udpegningen af værdifulde landbrugsområder. Udpegningen for store husdyrbrug er lagt med en 300 m afstand til boligområder/sommerhusområder og med en afstand på 1000 m fra beskyttede naturtyper (§3) med ammoniakbufferzone, og udpegningen er lagt uden for områder med landskabsbeskyttelse. En tilladelse om etablering af et stort husdyrbrug inden for udpegningen vil fortsat bero på konkret sagsbehandling og vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Baggrundsmateriale
Jordbrugsanalyser: www.jordbrugsanalyser.dk