Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Jordbrugserhverv : Landbrug

Landbrug

Bestemmelser

  1. De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål. 

  2. Hvis landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg med videre skal der i kommune- og lokalplanlægning i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold, såsom de berørte ejendommes afgrænsning, investeringsniveau og størrelse, samt mulighederne for jordfordeling.

  3. Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som for eksempel boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

  4. Anlæg til store husdyrbrug kan lokaliseres indenfor udpegningen til større husdyrbrug og under hensynstagen til de landskabelige værdier, jævnfør landskabskarakteranalysen. 

  5. Inden for beskyttelsesområder for landskab, geologi og natur, skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for landskabs- og naturværdierne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget er til mindst mulig gene for oplevelsen af områdernes særlige værdier. 

  6. Arealudpegninger og bestemmelser for landbrug gælder ikke for byområdet (nuværende eller fremtidig byzone) og sommerhusområder.