Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Jordbrugserhverv : Biogas : Redegørelse

Redegørelse

Energiområdet spiller en stor rolle i arbejdet med at mindske miljøbelastningen og sikre forsyningssikkerheden. Der skal satses på vedvarende energikilder, og energiforbruget skal mindskes.

Fælles biogasanlæg
Det er et statsligt mål, at op til 50 % af husdyrgødningen i Danmark kan anvendes til grøn energi i 2020 i form af fælles biogas. For at opnå målet forudsættes det, at der gennemføres en kommunal planlægning for lokalisering af biogasanlæg.
Fælles biogasanlæg er anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Fælles biogasanlæg ligger således på egen grund i forhold til de tilknyttede husdyrbrug. Et fælles biogasanlæg er et stort anlæg, der kræver en relativt stor investering. Typisk anvendes den producerede biogas til produktion af el og varme ved hjælp af et motorgeneratoranlæg, eller også opgraderes biogassen, så den kan afsættes til naturgasselskaberne. Derudover kan biogassen komprimeres og anvendes til drivmiddel til transport. 

Planlægningsproces
Før der kan etableres et biogasanlæg, vil der altid skulle foretages en konkret vurdering af det aktuelle projekt, hvilket indebærer en afvejning af flere forskellige hensyn. Det primære hensyn er beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag eller andre virksomheder med store affaldsmængder af organisk materiale. Dertil kommer driftsbetingelserne for biogasanlægget og hensyn til omgivelserne, for eksempel naboer, landskab, natur og kulturhistorie.
Et biogasanlæg kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, en lokalplan og eventuelt en VVM-redegørelse. Derudover vil etablering af et biogasanlæg med en kapacitet over 30 tons biomasse pr. dag forudsætte en miljøgodkendelse, samt en vurdering efter Risikobekentgørelsen, VarmeforsyningsLoven m.m.

Husdyrgrundlag
Frederikssund Kommunes statusrapport for varmeplanstrategi peger på biogas som værende relevant for varmeforsyningen i kommunen. Statusrapporten viser, at der kan være potentiale for etablering af et mindre anlæg ved Frederikssund/Slangerup samt et lidt større ved Skibby. Udover gylle kan tørstof fra kommunens rensningsanlæg og organisk affald udgøre et potentiale.

Område  Antal husdyrhold DE Gylle tons/år Biogaspotentiale
m3/år MWh/år
Frederikssund 28 793 15.860 380.640 2.432
Slangerup 29 451 9.020 216.480 1.383
Jægerspris 26 634 12.680 304.320 1.944
Skibby 52 2.908 58.160 1.395.840 8.918
Total 135 4.786 95.720 2.297.280 14.677

Antal dyreenheder samt estimeret biogaspotentiale for Frederikssund Kommune (Kilde: "Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune - Statusrapport"; Frederikssund Kommune/COWI; 2010)