Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Vindmøller : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder vindmøller.

Planlægning for vindmøller er reguleret af Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, der fastsætter regler for placering af vindmøller.

Hvem gør hvad?
Staten er myndighed for vindmøller med en totalhøjde på 150 m eller derover. Kommunen er myndighed for øvrige landbaserede vindmøller.

Kommunen har ansvaret for at udpege områder til lokalisering af vindmøller og ansvaret for at kommune- og lokalplanlægge for vindmøller. Kommunen er også myndighed, når der skal gives landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmøller.

Ifølge bestemmelser i Planloven skal der, for projekter med møller med en totalhøjde på mere end 80 m eller med mere end 3 møller, udarbejdes en særlig redegørelse for Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM-redegørelse). Alle vindmølleprojekter skal VVM-screenes.

Udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlaget er videreført fra Kommuneplanen 2013-2025.

Baggrundsmateriale
”Landskabsanalyse” (Frederikssund Kommune; 2012)

”Landskabsstrategi Kommuneplan 2017 - 2029” (Frederikssund Kommune; 2016)