Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Vindmøller

Vindmøller

Bestemmelser

Vindmølleområder

 1. Der kan lokalplanlægges for vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder vist på kortet. Eksisterende vindmøller over 25 meter, uden for de udpegede vindmølleområder, kan ikke genopføres eller udskiftes. 

 2. Der fastsættes følgende for opstilling af vindmøller, som vist i tabellen herunder.
  Rammeområder Min. Total Højde

  Maks. Total Højde 

  Maks. Antal møller Betingelser

  V 2.1 / E 2.1
  Vindmølleområde ved Vinge

   
  100 110 Området kan først udnyttes, når sommerhusbeboelsen Frederikssundsvej 45 og boligen Strandvangen 25 er nedlagt.
  120 133 1
  V 4.1

  Vindmølleområde ved Maglehøjvej

   - 65  2 Området er udnyttet.
  V 5.2
  Vindmølleområde ved Dalby
  - 45 1 Området kan først udnyttes, når den eksisterende husstandsvindmølle på ejendommen er nedtaget.
  V 5.3
  Vindmølleområde ved Svanholm
  100 127 2 Området kan først udnyttes, når de 2 eksisterende vindmøller på ejendommen er nedtaget.
 3. Inden for konsekvenszonerne omkring eksisterende store vindmøller og udlagte vindmølleområder, må der ikke lokalplanlægges for støjfølsom anvendelse.

 4. Vindmøller skal opstilles i et letopfatteligt geometrisk mønster med samme indbyrdes afstand. Afstanden mellem møllerne skal være mellem 3 og 4 gange rotordiameteren, med mindre VVM-redegørelsen godtgør, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig eller hensigtsmæssig.

 5. Vindmøller i vindmølleområderne skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning, omdrejningstal og rotordiameter. Navhøjden kan varieres med op til 10 m mellem den højeste og den laveste vindmølle, såfremt der herved opnås en udligning mellem terrænforskelle. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,1 og 1:1,35, med mindre VVM-redegørelsen godtgør, at et andet forhold er nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

 6. Vindmøller skal være trebladede og tårn, hus og vinger skal fremstå i samme lysegrå, ikke-reflekterende overflade med mindre VVM-redegørelsen peger på en mere hensigtsmæssig udforming. Bortset fra et mindre firmalogo på huset, må der ikke være reklamer på vindmøllerne. Vindmøller kan have lysafmærkning, hvis det kræves af Trafikstyrelsen. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt.

  Husstandsvindmøller
 7. Husstandsvindmøller kan kun placeres udenfor de udpegede vindmølleområder og råstofområder. Husstandsvindmøller, kan efter en konkret vurdering, opstilles i eller i nærheden af internationale beskyttelsesområder, såfremt det kan påvises, at det ikke vil skade disse områder. Før der kan gives landzonetilladelse til en husstandsvindmølle, i eller i nærheden af internationale beskyttelsesområder, skal der redegøres for møllens eventuelle påvirkning af områdets dyre- og planteliv.

  Generelle krav til vindmøller
 8. Vindmøller skal overholde følgende afstandskrav:

  • Afstanden for møller, som kræver lokalplan, til nærmeste nabobeboelse skal være mindst 4 gange totalhøjden for den enkelte mølle.
  • Afstanden til skel mod overordnede veje skal minimum svare til totalhøjden.
  • Afstanden til skel mod jernbanestrækninger skal minimum svare til totalhøjden + 10 meter.
  • Afstanden til deklarationsarealer for højspændingsledninger skal minimum svare til totalhøjden. 
  • I en afstand fra vej eller jernbane på mellem 1,0 og 1,7 gange møllens totalhøjde, skal der foretages en konkret sikkerhedsmæssig vurdering af den enkelte mølles placering, hvilket sker i dialog med Vej- og Banemyndigheden.

 9. Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje. Vindmøller må således ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb.

 10. I områder, hvor der er overordnede radiokædeforbindelser, eller hvor maritime radioanlæg er placeret, vil tilladelse til opstilling af vindmøller, både uden for og inden for de udpegede vindmølleområder, bero på en konkret vurdering af, om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysning om de overordnede radiokædeforbindelser i kommunen kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.