Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Veje og kollektive trafikanlæg : Redegørelse

Redegørelse

Statslige reservationer til trafikanlæg
Landsplandirektivet for Hovedstadsområdet – Fingerplanen – indeholder planlægning for en række projekter, som skal indarbejdes i kommunens planlægning.

Fjordforbindelse
Byggeriet af den nye fjordforbindelse, som går over Roskilde Fjord og forbinder Frederikssund og Hornsherred, er godt i gang. Fjordforbindelsen bliver knap 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikksund, og knap 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage. Det forventes, at fjordforbindelsen åbner for trafik i 2019. Med den nye fjordforbindelse vil kapacitetsproblemerne på den gamle forbindelse blive løst. Fjordforbindelsen forventes samtidig at påvirke belastningen af vejnettet i Frederikssund by.

Motorvej
Frederikssundfingeren er den eneste byfinger i hovedstadsområdet, der ikke har en motorvej. Anlægsloven for hele Frederikssundmotorvejen er vedtaget. Anlægsloven fastlægger den overordnede linjeføring. Motorvejen består af tre etaper på i alt 34 km, der starter ved Motorring 3 i Rødovre og slutter i Frederikssund. Første etape fra Motorring 3 til Motorring 4 åbnede for trafik i december 2011. Anden etape fra Motorring 4 til Tværvej ved Smørum åbnede for trafik i 2015. Linjeføringen for tredje etape fra Tværvej til Frederikssund ligger fast, men finansieringen afventer en politisk afklaring.

S-togstation
Placering og finansieringsmodel for den kommende S-togstation i Vinge er afklaret og projekteringen er i gang. Stationen forventes færdig i 2019. Samtidig bygges de første dele af Vinge centrum. Stationen gør Vinge attraktiv for beboere, erhverv og handel, og de nye brugere af området sikrer passagergrundlag for stationen.

Udbygning af statsveje med et 3. spor
Der reserveres mulighed for en udbygning af Frederikssundsvej fra den store rundkørsel ved J.F.Willumsens Vej mod Frederiksværk og af Roskildevej fra rundkørslen ved Hørup Skovvej mod Roskilde.

Kommunale reservationer til trafikanlæg

Forlægning af Jernbanegade
En forlægning af Jernbanegade, hvor den forlagte vej tilsluttes Ågade/Bakkegade og Jernbanegade overfor Sillebroen omdannes til et nyt torv, vil kunne give nye kvaliteter i bymidten og en bedre trafikafvikling i Frederikssund by, men vil i givet fald skulle gennemføres i et samarbejde med investorer i forbindelse med en samlet omdannelse af området, hvor den unikke placering tæt på Sillebrocenteret, S-togstationen og gågaden – og samtidig naturskøn udsigt over Sillebro Ådal – udnyttes.

Sideløbende med etableringen af fjordforbindelsen udføres der, i samarbejde med Vejdirektoratet, en række forbedringer af det kommunale vejnet, herunder en udbygning af Marbækvej.

Tilslutningsanlæg til fjordforbindelsen fra Landerslevvej
Der sikres med reservationen mulighed for etablering af en lettere adgang fra det nordlige Hornsherred til fjordforbindelsen.

De ovennævnte kommunale planreservationer får både status som kommuneplanreservationer og vejplan efter vejloven.

Sydlig adgangsvej til Skibby
Der sikres med reservation mulighed for at føre trafik fra Skibbys østlige og sydlige dele syd om byen, hvis byudviklingen senere skulle gøre det hensigtsmæssigt.

Vej fra Fjordforbindelsen til Boulevarden i Vinge
Der sikres med reservation forbindelse mellem Boulevarden og Frederikssundsvej/Fjordforbindelsen. Vejen sikrer at Vinge får en god og direkte adgang til overordnede vejnet.

Busdrift
Frederikssund Kommune drøfter løbende med Movia, hvordan der kan sikres den bedst mulige kollektive trafik inden for kommunens økonomiske muligheder.

Principper for den kollektive trafik

I planlægningen af den kollektive trafikbetjening arbejdes der efter følgende principper:

• At alle ændringer i udgangspunktet skal kunne holdes inden for eksisterende budgetramme.

• At ressourcerne satses der, hvor der opnås flest køreplanstimer pr. investerede krone. Det vil sige at busdriften prioriteres der, hvor de største passagerstrømme er.

• At sikre en hurtig og direkte betjening mellem de største trafikknudepunkter i og uden for kommunen.

• At sikre en god sammenhæng mellem de hurtige og direkte linjer i det overordnede busnet og de øvrige buslinjer i busnettet. 

 Planlægningen af den kollektive trafik er bygget op omkring et strategisk net, som fastlægges for hele Movias område. Det strategiske net fastlægges i et samarbejde mellem Movia, regionerne og kommunerne. Det strategiske net i Frederikssund Kommune ser således ud i Movias forslag til Trafikplan 2016:


Det strategiske net 2016 (Movia: Trafikplan 2016)