Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Varmeforsyning : Redegørelse

Redegørelse

Ved lokalplanlægning skal der tages stilling til områdets varmeforsyningsmuligheder og herunder sikres mulighed for og eventuelt nødvendige arealer til ikke-fossil varmeforsyning i form af for eksempel solfangere, solceller, varmepumper, jordvarmeanlæg med videre.

Jævnfør Bygningsreglementet må ny bebyggelse pr. 1. januar 2013 ikke opvarmes med naturgas eller fossil olie, dog gælder der en udtagelse for områder, hvor kommunalbestyrelsen inden 1. januar 2013 har truffet endelig beslutning om mulighed for individuel naturgasforsyning. For områder, der før 1990 er udlagt til kollektiv varmeforsyning via en varmeplan eller lokalplan, gælder undtagelsesbestemmelser fra bygningsreglementet kun, hvis området allerede har etableret naturgasnet.

I en række områder er der pålagt ejendomme en tilslutningspligt og lokalplanlægning skal i disse områder sikre at varmeforsyningen baseres på den varmeforsyning, der er pålagt tilslutnings. I enkelte tilfælde har det vist sig, at tilslutningspligten ikke er pålagt grundejerne korrekt - der kan f.eks. mangle en tinglysning på ejendommen. I sådanne tilfælde skal fremtidig varmeforsyning afklares i forbindelse med lokalplanlægningen. 

Umiddelbart udenfor naturgasforsyningsområde kan der være mulighed for at ejendomme kan blive tilsluttet naturgasforsyningen. Der kan tages stilling til sådanne muligheder i forbindelse med lokalplanlægning. Tilslutning vil kræve, at naturgasselskabet tilkendegiver at ville levere gassen.