Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Støj og risikovirksomhed : Redegørelse

Redegørelse

Forebyggelse af miljømæssige konflikter
Når der udlægges landzonearealer til støjfølsom anvendelse skal der ansøges om miljømæssig godkendelse inden etablering, herunder dokumentation for, at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet.

Nye virksomheder, og nye støjende fritidsanlæg kan etableres såfremt, der er meddelt en skriftlig tilladelse hertil fra Frederikssund Kommune.

Støjkonsekvenszoner
For eksisterende særligt støjende fritidsanlæg er der angivet støjkonsekvenszoner omkring anlæggene. Støjkonsekvenszonerne for de særligt støjende fritidsanlæg er fastsat ud fra kendskab til de enkelte aktiviteter, for eksempel krav i de gældende miljøgodkendelser for virksomhederne.

Som udgangspunkt bør der ikke udlægges arealer til støjfølsom arealanvendelse inden for støjkonsekvenszonerne, med mindre det kan dokumenteres, at de vejledende støjgrænser kan overholdes. Støjkonsekvenszonerne er baseret på forskellige forudsætninger og der er forskelle på nøjagtigheden i beregningerne.

Forsvarets anlæg afføder en stor støjkonsekvenszone, som er fastlagt statsligt og gengivet i kommuneplanen. Støjkonsekvenszonen er en planlægningsmæssig zone. Arealerne indenfor den er således ikke nødvendigvis støjbelastede over grænseværdierne. Planlægning af støjfølsom anvendelse indenfor konsekvenszonen kræver særlig aftale med statslige myndigheder jf. planlovens § 15a.

Miljøministeriet dispenserede i 2002 til, at der kunne planlægges for byudvikling inden for Forsvarets støjkonsekvenszonen ved Jægerspris (byudviklingsarealer ved Duemosevej, Svanemosevej og vest for Møllevej i tidligere Jægerspris Kommune).

Kommunen ønsker af hensyn til Jægerspris By, at der skal være mulighed for byomdannelse af f.eks. erhvervsejendomme indenfor støjkonsekvenszonen til boligområder. I de senere år har Forsvaret desværre forhindret dette.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
I fingerplanen (landsplandirektiv for hovedstadsområdet) er der udpeget en række arealer som reserveres til lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Frederikssund Kommune rummer ikke sådanne arealer. Såfremt alle støj og miljøvilkår kan opfyldesved en konkret placering i Frederikssund Kommune kan virksomheder med særlige beliggenhedskrav lokaliseres i Frederikssund Kommune. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav kan f.eks. være forurenende industrivirksomhed, renseanlæg, motorbaner, knallertbaner, skydebaner og forsvarets øvelsespladser. Virksomhederne er omfattet af krav om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og efter omstændighederne også af krav om VVM.

Risikovirksomheder
Indenfor planlægningszoner omkring risikovirksomheder på minimum 500 m og evt. større afhængigt af de konkrete forhold skal planbestemmelser – jf. Bekg. 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder – fastsættes under hensyntagen til risikoen for større uheld.

Planlægningszonen er en zone som skal sikre, at der foretages en vurdering af påtænkt planlægning i relation til de risikoforhold, der gælder i området. Der er således ikke tale om en forbudszone. Efter høring af berørte risikomyndigheder kan kommunen tillade arealanvendelse, som ikke vurderes problematisk i forhold til områdets risici.

Lokalisering af støjende fritidsanlæg
Lokalisering af støjende fritidsanlæg kan ske efter en nærmere vurdering af, dels det konkrete anlæg, dels beskyttelsesinteresser og andre interesser i området.

Allerede støjbelastede arealer bør indgå i overvejelserne for støjende anlæg. Der kan dog være sikkerhedsforhold o.a. i forbindelse med lufthavnsarealer og Forsvarets skydeanlæg, der hindrer lokaliseringen af konkrete fritidsanlæg

Motorsportsbaner er omfattet af VVM-reglernes bilag 2 og skal screenes, inden konkrete projekter kan realiseres. Projekter kan kræve kommuneplantillæg med VVM-vurdering.

Der kan etableres vandskibaner i forbindelse med retablering af tidligere graveområder efter konkret vurdering.

Fritidsaktiviteter som privat- og skoleflyvning, flyvning med svævefly og ultraletfly samt flyvning i forbindelse med faldskærmsudspring, kan kun foregå fra flyvepladser, som er godkendt til formålet.
Anlæg af flyvepladser er omfattet af VVM-reglerne. Privatflyvning i eget fly fra en mark på egen ejendom reguleres alene via Planlovens landzonebestemmelser og Miljøbeskyttelsesloven.