Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Støj og risikovirksomhed : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Hvem gør hvad?
Kommunen har efter Planloven ansvaret for at fastlægge rammer for arealanvendelsen i byerne, for inddragelse af arealer til byformål og for lokalplanlægning.

Særligt støjende fritidsanlæg, støjende virksomheder og andre støjende aktiviteter skal godkendes af Frederikssund Kommune inden etablering eller udvidelse.  Frederikssund Kommune administrerer efter Miljøstyrelsens vejledninger om støj. Frederikssund Kommune har desuden vedtaget en forskrift for støj og vibrationer.

For de militære anlæg gælder et særligt lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1732 af 21.12.2015 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde – og øvelsesterræner. 

Udpegningsgrundlag
På retningslinjekortet er der for eksisterende særligt støjende fritidsanlæg og for de militære anlæg angivet støjkonsekvenszoner omkring anlæggene. Støjkonsekvenszonen markerer den afstand fra det støjende anlæg, der kræves, for at de vejledende støjgrænser forventes overholdt. Støjkonsekvenszonerne for de særligt støjende fritidsanlæg er fastsat ud fra kendskab til de enkelte aktiviteter, for eksempel krav i de gældende miljøgodkendelser for anlæggene. Kulhuse Strandjagtforening har fået ny miljøgodkendelse i 2013 og støjkonsekvenszonen er præciseret i henhold til godkendelsen.

Støjkonsekvenszonen omkring Forsvarets skyde- og øvelsesterræn ved Jægerspris er fastlagt statsligt jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 1997, optaget i regionplan 2001 og gengivet i kommuneplanen.