Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Klimasikring : Redegørelse

Redegørelse

Der skal sikres en hensigtsmæssig klimasikring i forbindelse med byudvikling. Forebyggelsen af klimaproblemer kan foretages relativt konsekvent ved nyudlæg af byudviklingsområder, mens der ved lokalplanlægning i eksisterende byområder ofte må tages udgangspunkt i uhensigtsmæssige terrænforhold mv. hvorved løsningerne kan blive mindre ideelle.

Frederikssund Byråd vedtog i oktober 2014 Kommuneplantillæg nr. 007: Klimatilpasningsplan, som udpeger fokusområder i kommunen og prioriterer indsatsen i fokusområderne. Frederikssund Kommune har endvidere vedtaget en handleplan til klimatilpasningsplanen og en beredskabsplan, som omfatter en indsatsplan for forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjord.

Skybrudsikring
Skybrud og kraftigere regn vil give mere vand mere vand i kloakken og mere vand på terræn, i åer og vandløb, hvilket kan give flere problemer med oversvømmelser.

Spildevands- og lokalplanlægning skal medvirke til, at byområder skybrudssikres. Ved planlægning i eksisterende byområder vil  mulighederne for f.eks. at hæve bebyggelse ofte være begrænset af hensynet til omkringliggende bebyggelser. Ved planlægning i nye byområder er der bedre muligheder for at tage højde for vandets strømningsveje og oversvømmelsesrisici, sådan at skader på boliger og andre tilsvarende værdier forebygges eller reduceres. Skybrudssikring sker blandt andet  ved at sikre at det vand, som regnvandssystemet ikke kan nedsive eller bortlede under skybrud, kan tilbageholdes på eller strømme til arealer, som ikke er bebyggede.

Løsninger til håndtering af overfladevand skal som udgangspunkt tilføre bebyggelser rekreative kvaliteter f.eks. ved at bassiner udformes som naturlige regnvandssøer eller som synlige rekreative byrumselementer.

En række byarealer indeholder et potentiale til at afbøde virkninger af oversvømmelser. Det gælder f.eks. rekreative arealer. Her skal det i lokalplanlægningen overvejes, om arealerne kan gives en dobbeltfunktion, således at det ud over sin primære funktion også kan opstuve vand fra skybrud indtil afløbssystemerne kan aftage vandet.

Anlæg til forsinkelse rensning og afledning 
Anlæg til forsinkelse, rensning og afledning skal overholde retningslinjerne i Frederikssund Kommunes spildevandsplan og dette skal dokumenteres i forbindelse med de nødvendige tilladelser. Som en håndregel vil det være hensigtsmæssigt at afsætte areal til håndtering af vand svarende til mindst 10% af projektarealet indtil de nøjagtige tilladelser er opnået.

Oversvømmelsessikring
Ved lokalplanlægning for
kystnære arealer, som ligger under kote 3, skal det vurderes om der skal stilles særlige krav f.eks. forbud mod kældre, mindstekrav til sokkelhøjden eller etablering af hævede arealer, som kan virke som dige for bebyggelsen og forebygge skader ved fremtidige oversvømmelser. Der inddrages ikke nye arealer til byudvikling i så lavtliggende områder. Planlægningsmæssige krav til oversvømmelsessikring skal tage hensyn til den omkringliggende bebyggelse og kan derfor ofte ikke give fuld sikkerhed, men dog sikre forbedringer. I mange områder er diger en mere realistisk og hensigtsmæssig mulighed for at sikre de lavtliggende ejendomme.

Grundejere arbejder mange steder i kommunen med digeprojekter til beskyttelse af et lokalområde. Frederikssund Kommune har i en række tilfælde besluttet at understøtte oversvømmelsestruede grundejere ved at yde bistand til at få udarbejdet et skitseprojekt for et dige.

Frederikssund Kommune arbejder samtidig med muligheden for at etablere en regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro.

Opsamling af regnvand 
Det kræver ikke tilladelse at opsamle tagvand fra et nedløbsrør i en regnvandstønde til f.eks. havevanding og bilvask. Det er også en mulighed at bruge regnvand til wc-skyl og tøjvask i et separat ledningssystem og dermed erstatte brug af grundvand. Et sådant anlæg skal udføres af en autoriseret kloakmester, inspiceres og renses mindst 1 gang om året og det kræver tilladelse fra kommunen. Forsyningsselskaberne har mulighed for at give tilskud til genbrug af regnvand. Frederikssund Kommune ser gerne at opsamling af regnvand fremmes i kommunen.