Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Højspændings- og naturgasnet : Redegørelse

Redegørelse

Det overordnede højspændingsnet består af transmissionsledninger på 100 kV og derover. Det overordnede naturgasnet består af transmissionsledninger for naturgas. Oplysning om ledningernes placering kan fås hos Energinet.dk.

Langs transmissionsledningerne for naturgas er der tinglyst en 200 m bred sikkerhedszone på hver side af ledningen. I forbindelse med planlægning og blandt andet landzoneadministration, skal der tages særlige hensyn til trykledningens nærhed. Energistyrelsen er påtaleberettiget over for lokalplanforslag, som berører sikkerhedszonen. Langs højspændingsledningerne er der et servitutareal på op til 55 meter og en nærhedszone. Ved planlægning af høje genstande (skorstene, vindmøller, antenner og lignende) indenfor nærhedszonen, som kan udgøre en risiko for højspændingsledningerne, bør Energinet.dk høres.

Nærhedszonens udstrækning er ikke defineret i lovgivningen, men er her angivet som et bånd med en bredde på 400 meter.

Fremtidige udbygninger/ombygninger af højspændings- og naturgasnettet planlægges i et samarbejde mellem ledningsejerne og kommunen. Det er Energinet.dk, der udbygger og renoverer de overordnede transmissionsnet og har ansvar for den langsigtede planlægning af elnettet på 100 kV-niveau af gastransmissionsnettet. Visse af anlæggene forudsætter tillige, at der gennemføres en særlig vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM), før der kan gives tilladelse til etableringen.