Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af tekniske anlæg. Planlægningen omfatter luftledninger med spændinger på over 100 kV samt hovedtransmissionsledninger for naturgas.

Hvem gør hvad?
Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet og eltransmissionsnettet på 400 kV og 132 kV-nettet i Nordsjælland og har ansvaret for planlægning af transmissionskapacitet og langsigtet forsyningssikkerhed. Når Energinet.dk skal etablere nyt transmissionsnet, skal behovet for udbygningen være belyst i en plan, som indsendes til Klima-, energi- og bygningsministeren. Klima-, energi- og bygningsministeren kan for hvert enkelt konkret anlægsprojekt beslutte, at projektet skal godkendes af ministeren.

Visse højspændingsanlæg er omfattet af pligt til at foretage VVM-undersøgelse inden beslutning om etablering. Staten er VVM-myndighed for infrastrukturanlæg, der strækker sig over mere end to kommuner.

Kommunen står for kommune- og lokalplanlægning for anlæggene.

Udpegningsgrundlag
Højspændings- og naturgasanlæg er udpeget i Fingerplanen.