Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Højspændings- og naturgasnet : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af tekniske anlæg. Planlægningen omfatter luftledninger med spændinger på over 100 kV samt hovedtransmissionsledninger for naturgas.

Hvem gør hvad?
Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet og eltransmissionsnettet på 400 kV og 132 kV-nettet i Nordsjælland og har ansvaret for planlægning af transmissionskapacitet og langsigtet forsyningssikkerhed. Når Energinet.dk skal etablere nyt transmissionsnet, skal behovet for udbygningen være belyst i en plan, som indsendes til Klima-, energi- og bygningsministeren. Klima-, energi- og bygningsministeren kan for hvert enkelt konkret anlægsprojekt beslutte, at projektet skal godkendes af ministeren.

Visse højspændingsanlæg er omfattet af pligt til at foretage VVM-undersøgelse inden beslutning om etablering. Staten er VVM-myndighed for infrastrukturanlæg, der strækker sig over mere end to kommuner.

Kommunen står for kommune- og lokalplanlægning for anlæggene.

Udpegningsgrundlag
Højspændings- og naturgasanlæg er udpeget i Fingerplanen.