Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Erhvervsområder med produktionsvirksomheder : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Hvem gør hvad?
Kommunen har efter Planloven ansvaret for at fastlægge rammer for arealanvendelsen i byerne, for inddragelse af arealer til byformål og for lokalplanlægning.

Støjende virksomheder og andre støjende aktiviteter skal godkendes af Frederikssund Kommune inden etablering eller udvidelse.  Frederikssund Kommune administrerer efter Miljøstyrelsens vejledninger om støj. Frederikssund Kommune har desuden vedtaget en forskrift for støj og vibrationer.

Udpegningsgrundlag
På retningslinjekortet er der for eksisterende erhvervsområder med produktionsvirksomheder angivet et konsekvensområde. Konsekvensområdet markerer den afstand fra produproduktionsvirksomheder der kræves, for at de vejledende støjgrænser forventes overholdt. Konsekvensområderne er udpeget omkring kommuneplanramme E 1.1 - Topsøe og Islebjerggård og E 2.3 Erhvervsområde Siliciumvej. 

Udpegningen tager udgangspunkt i virksomhedsklassifikationerne fra kommuneplan 2013 -2025 og lokalplan nr. 042. I forbindelse med vurderingen af de enkelte virksomheders miljøbelastning er der opstillet syv klasser, hvori de beskrevne virksomhedstyper er indplaceret. Til hver klasse knytter der sig en anbefalet mindste beskyttelsesafstand til forureningsfølsom arealanvendelse, som kan anvendes i planlægningssituationen.