Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 Frederikssund







Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her






Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Cykelstier : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandet andaet indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg.

Vejplanlægning er efter Lov om Offentlige veje, jf. Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 (Vejloven), henlagt til de enkelte vejbestyrelser for hver deres vejnet. Stier er en naturlig del af et vejanlæg.

Vejbestyrelserne kan jf. Vejlovens kapitel 4 sikre både endeligt besluttede veje (veje optaget på vejplanen) og påtænkte veje. Dette gælder også stier.

Hvem gør hvad?
Kommunen planlægger, etablerer, vedligeholder og skilter det nationale stinet, det regionale stinet og lokale stier. Staten etablerer trafikstier langs statsveje. Adgang til Forsvarsministeriets arealer for eksempel ad cykel- og vandrestier reguleres af Forsvarsministeriet. Der henvises til Lov nr. 336 af 6. juni 1991 samt Bekendtgørelse nr. 73 af 30. januar 2002 om ikrafttræden af denne lov.

Udpegningsgrundlag
Retningslinjerne for cykelstier og angivelserne på kort af principielle tracéer er udpeget på baggrund af det rutenet, der fremgår af cykelstrategien ”Fremtidens cykeltrafik i Frederikssundfingeren”.