Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Zoneforhold : Redegørelse

Redegørelse

Hele landet er delt op i tre zoner: byzoner, sommerhusområder og landzone, hvor der gælder forskellige regler for arealanvendelsen.

Kommuneplanen fastlægger derudover – i nogle tilfælde efter forhandling med Staten – et byområde. Byområdet defineres som summen af det eksisterende byzoneareal samt det landzoneareal som kommunen kan overføre til byzone ved lokalplanlægning. 

Byudviklingen i Frederikssund Kommune kan ske enten i ”det ydre storbyområde” – byfingeren – eller i ”det øvrige hovedstadsområde”. Hovedreglen i det ”det øvrige hovedstadsområde” er, at byudvikling skal ske i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund, som for eksempel en landsby. Jævnfør Fingerplanen (Landsplandirektiv).

Frederikssund Kommune har store arealer med sommerhusområder, der primært er lokaliseret langs kysterne i Horns Herred. Der er ca. 6000 sommerhuse i kommunen.
Muligheder for nye udlæg af sommerhusområder eller overførsel af eksisterende sommerhusområder til byzone reguleres på nationalt niveau i planlov og landsplandirektiver.

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen er fastsat i planloven og går fra kysten og cirka 3 km ind i landet. Den omfatter landzone 
og sommerhusområder, men ikke byzone.

Staten betragter kysterne som en national rekreativ interesse. Planlovens kystnærhedsbestemmelser sigter mod at beskytte kysten som en landskabs- og naturressource og i forbindelse med planlægning i kystnærhedszonen, skal der tages særlige hensyn til disse ressourcer.