Zoneforhold

Bestemmelser

 Zoneinddeling

 1. Frederikssund Kommune er opdelt i tre zoner: byzone, sommerhusområde og landzone, som vist på kortet.

  Byområde

 2. Frederikssund Kommunes byområde består af de arealer, der indgår i eksisterende og fremtidig byzone, som vist på kortet. Landzonearealer, der er markeret som fremtidig byzone, kan overføres til byzone med en lokalplan.

  Landzone

 3. Landzonen omfatter den del af kommunen, som ligger udenfor byzone og udenfor sommerhusområde.

 4. Landzonen, uden for afgrænsede landsbyer, skal friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrug, skovbrug eller fiskeri. Trafik- og forsyningsanlæg og lignende kan placeres i landområdet efter en afvejning med andre kommuneplanmæssige interesser.

  Landsbyer i landzonen

 5. Landsbyernes afgrænsning ud mod det åbne land skal fastholdes. Der kan ske nybyggeri til lokalt behov indenfor landsbyafgrænsningen.

 6. Ved placering og udformning af ny bebyggelse og nye anlæg, skal der tages hensyn til karakteren og påvirkningen af det omgivende landskab. Specielt til beskyttelsesinteresser og til den landskabstype og de skalaforhold, som præger det stedlige landskabsbillede, jævnfør landskabskarakteranalysen.