Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.


Forside : Temaer : Byudvikling : Stationsnærhed og parkering : Redegørelse

Redegørelse

Landsplandirektivet Fingerplanen fastlægger, at en række intensive byfunktioner skal placeres i stationsnærhedsområder, således at de bliver lettere at komme til og fra med kollektiv trafik.

Stationsnærhedsområder opdeles i kerneområder som kommunen kan afgrænse inden for en afstand på ca. 600 meter fra en togstation, og øvrige stationsnære områder, som kommunen kan afgrænse inden for en afstand på ca. 1200 meter fra en togstation.

Frederikssund Kommune har 2 stationer som giver mulighed for afgrænsning af et stationsnærhedsområde, nemlig Frederikssund Station, som er en knudepunktstation, og stationen i Vinge.

Byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter skal placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder. Kontorbygninger af mindre omfang og lokal karakter, det vil sige mindre end 1.500 etagemeter kan dog placeres i byområdet uden for de stationsnære områder. Byfunktioner med intensiv karakter kan omfatte kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, kulturinstitutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse eller lignende. 

Såfremt der ønskes lokaliseret kontorbyggeri med mere end 1.500 etagemeter i det stationsnære område, men uden for det stationsnære kerneområde, skal der jævnfør fingerplanen redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler med henblik på at sikre trafikale effekter svarende til i det stationsnære kerneområde. Det kan være et begrænset udbud af parkeringspladser suppleret med forskellige former for mobility management, som for eksempel direkte tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen. 

Der kan dog uden videre planlægges for større kontorbyggeri over 1.500 etagemeter i det stationsnære område i større afstand fra stationerne end de 600 m, såfremt én af følgende situationer gør sig gældende:

• Frederikssund Kommune vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med aktuelle byggemuligheder i det stationsnære kerneområde i Frederikssund By, i Vinge og omkring stationerne i Egedal Kommune og Ballerup Kommune.

• Frederikssund Kommune fastlægger en norm for maksimalt antal parkeringspladser på højst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal erhvervsbyggeri i området.

• Udvidelse af eksisterende kontorejendomme opført før 1. januar 2007.

Redegørelsen for anvendelse af supplerende virkemidler skal indeholde:

• En begrundelse for nødvendigheden af at planlægge for større kontorbyggeri i det stationsnære område uden for det stationsnære kerneområde.

• En beskrivelse af de trafikale effekter.

• En angivelse af, hvorledes der vil blive arbejdet med supplerende virkemidler (parkeringsnormer, gangstier, firmacykler, tilbringeordninger med bus eller lignende) med henblik på at sikre tilsvarende effekter som ved en lokalisering inden for kerneområdet.

Byfunktioner af regional karakter skal fortrinsvis lokaliseres stationsnært ved knudepunktstationer. Byfunktioner af regional karakter omfatter funktioner som henvender sig til et regionalt opland, dvs. et opland som rækker ud over kommunen og nabokommunen og som samtidig er af intensiv karakter.